Studiegids

nl en

Notariële Studentstage

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen, maar voor een zinvolle stage is het belangrijk dat de student kennis heeft van de (meeste van) de notariële hoofdvakken (huwelijksvermogensrecht, erfrecht, onroerend-goedrecht, vennootschapsrecht). In verband hiermee is de doelgroep van dit keuzevak de derdejaarsstudent Notarieel recht.

Beschrijving

De student loopt gedurende tenminste vijf weken (25 dagen) stage op een notariskantoor. Indien de student slechts parttime stage loopt, dient hij ten minste drie dagen per week op het notariskantoor werkzaam te zijn. Men dient altijd minimaal 25 dagen stage te lopen. De begeleidende (kandidaat) notaris wordt gevraagd om de verrichtingen van de student te beoordelen aan de hand van een van te voren toegezonden standaard-beoordelingsformulier. Na afloop van de stage dient de student een verslag te maken waaruit blijkt wat er tijdens de stage is voorgevallen en waarin één of twee praktijkgevallen worden uitgediept. Tot slot volgt een mondelinge bespreking met de stagecoördinator.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: studenten in de gelegenheid te stellen om tijdens de studie Notarieel Recht kennis te maken met de notariële praktijk en hun de vaardigheid bij te brengen om abstracte studiekennis toe te passen in de praktijk.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • Inzicht in het soort werkzaamheden dat een (kandidaat)notaris verricht;

  • De vaardigheid om abstracte studiekennis toe te passen op (complexe) praktijkgevallen.

Rooster

Eigen rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

  • Geen

Werkgroepen

  • Geen

Andere onderwijsvorm(en)
Stage.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een cijfer wordt toegekend op basis van het door de student vervaardigde stageverslag, de beoordeling door het notariskantoor en een mondelinge bespreking met de stagecoördinator

Inleverprocedures
Het beoordelingsformulier wordt rechtstreeks van het notariskantoor naar de stagecoördinator gestuurd. De student dient binnen drie maanden na afloop van de stage zijn stageverslag bij de stagecoördinator in te leveren, waarna een afspraak wordt gemaakt voor de mondelinge bespreking.

Examenstof
Tot de examenstof behoort hetgeen behandeld is tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Geen

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De student dient voor het begin van de stage een afspraak te maken met de stagecoördinator.

Contact

Instituut/afdeling

  • Instituut: Civiel recht

  • Afdeling: Notarieel recht

  • Kamernummer secretariaat: : B 2.41

  • Openingstijden: 9.30 – 12.30 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

  • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Geen.