Studiegids

nl en

Heilige boeken en hun receptie: Bijbel en Koran

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De Hebreeuwse Bijbel, het Nieuwe Testament en de Koran zijn de meest gelezen en meest invloedrijke boeken uit de geschiedenis van de mensheid. Ze speelden een cruciale rol in de vorming van jodendom, christendom en islam als godsdiensten en als culturele stelsels. Ook heden ten dage hebben ze direct en indirect nog veel invloed, zowel binnen deze godsdiensten als in de maatschappij als geheel.

In deze cursus krijg je allereerst een idee van wat er in deze boeken te vinden is: een ‘stoomcursus Bijbel en Koran’ dus. Ook ontdek je waarin de overeenkomsten en verschillen zitten. De aartsvader Abraham komt bijvoorbeeld niet alleen voor in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament), maar ook in het Nieuwe Testament en de Koran. Is de Ibrahim van de Koran dezelfde als de Abraham van de Hebreeuwse Bijbel?

Je verwerft voorts inzicht in hoe deze boeken zijn opgebouwd en wat voor genres we aantreffen. In feite zijn het collecties van heel divers materiaal. We vinden onder andere wetten, verhalen over voorouders, politieke geschiedschrijving, satires, wijze spreuken, brieven en vorstenspiegels, maar ook religieuze en erotische poëzie. Dit brengt ons bij de verschillende theorieën over het ontstaan van deze werken. Wie heeft ze geschreven en wanneer? Zijn ze geredigeerd, en hoe dan? Je leert ze te plaatsen tegen de achtergrond van hun tijd.

Tot slot gaan we in op canonisatie en receptie: hoe zijn de Hebreeuwse Bijbel, het Nieuwe Testament en de Koran heilige boeken geworden, wat houdt dat precies in, en hoe zijn ze in de loop van de eeuwen geïnterpreteerd en gebruikt? Zo krijg je inzicht in de processen die relevant zijn voor het voortbestaan van deze collecties in de 21e eeuw als fundamenten van cultuur, bronnen van ethiek, legitimatie voor politieke standpunten en conflicten, en simpelweg teksten die om hun literaire kwaliteiten worden gewaardeerd.

Leerdoelen

  • Inzicht in de inhoud en samenstelling van Hebreeuwse Bijbel, Nieuwe Testament en Koran, inclusief de verschillende literair genres. – Inzicht in de ontstaansgeschiedenissen. – Inzicht in canonisatieprocessen en het begrip “heilig boek”. – Inleiding in de receptiegeschiedenis: hoe worden deze boeken gebruikt? Wat maakt dat ze ook nu nog relevant zijn? – Al deze onderdelen in comparatief perspectief.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • De totale studielast voor de cursus bedraagt 5 EC x 28 uur = 140 uur. Hiervan besteed je: – 2 uur per week aan het volgen van college, dus 2 × 12 = 24 uur – 2 uur per week aan collegevoorbereiding en kleine opdrachten, dus 2 × 12 = 24 uur – 92 uur aan het bestuderen van de verplichte literatuur. – Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Toetsing

  • multiple choice tussentoets (20%)

  • schriftelijk tentamen met korte open vragen (80%)

  • Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard? Ja

Via Blackboard worden o.a. extra studiemateriaal en opdrachten aangeboden.

Literatuur

Marius van Leeuwen, Van horen zeggen: geschiedenis en uitleg van de Bijbel (s.l.: Uitgeverij Balans, 2004). Verkrijgbaar als e-boek via www.uitgeverijbalans.nl

Delen uit: Jane Damman McAuliffe (ed.), The Cambridge companion to the Qur’ān (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

Eventueel aanvullende literatuur via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Voor à la carte http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.dr. Bas ter Haar Romeny (romeny@religion.leidenuniv.nl)

Opmerkingen