Studiegids

nl en

Expanded Cinema (Stromingen 3)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college is het derde in de reeks van stromingen-colleges binnen filmtrack van de opleiding Film- en Literatuurwetenschap. Tijdens dit college reflecteren we op het fenomeen “expanded cinema” in de breedste zin des woords. We staan stil bij een veelvoud aan cinematische praktijken, waarvan ofwel het eindproduct (zo men daar al over kan spreken) iets anders is dan een narratieve film; ofwel waarvan de totstandkoming elders geschiedt dan in de filmindustrie, en/of de receptie zich elders afspeelt dan in de bioscoop: op straat, in het museum en de galerie, op festivals en biënnales, in openbare gelegenheden of in onze huiskamers.

Tijdens het eerste blok belichten we twee historische momenten. Allereerst staan we stil bij de opkomst van alternatieve film- en videopraktijken tijdens de jaren 1960 en 1970, die tot een herwaardering van de historische avant-garde van de jaren twintig leidde. Daarna verdiepen we ons in de hedendaagse “post-cinematische” situatie, waarbij film en video volledig geïntegreerd zijn geraakt in de kunstpraktijk. We vragen ons af in hoeverre meer recente “expanded cinema” praktijken zich verhouden tot de situatie in de jaren zestig, een periode waarin een complex systeem van filmpraktijken ontstond op het braakliggend terrein tussen de moderne instituties van Hollywood cinema en het moderne museum. Naast de belangrijkste stromingen binnen dit veld, zoals counter-cinema, fluxus film, pop cinema, structural cinema, post-minimal film en de “cinema of exhibition,” bespreken we tevens de specifieke vormen van productie, distributie en vertoning die deze praktijken kenmerken. Ook de relatie “oude” versus “nieuwe” media komt aan bod, zoals bijvoorbeeld in de kritische verhouding tussen video(installatie) en televisie..

Tijdens het tweede blok is het vertrekpunt hetzelfde, de expanded cinema praktijken van de jaren 1960 en 1970, maar richten we onze aandacht meer op wat zou kunnen worden omschreven als een “cinema van alledag,” oftewel de alomtegenwoordigheid van cinema gerelateerde praktijken, uitingen en devices binnen onze alledaagse omgeving en levenservaring. Naast aspecten als real-time, liveness, media feedback, reenactment en media narcisme, zullen we stil staan bij de impact van handheld (camera) devices, urban screens, ambient television en surveillance camera’s op onze alledaagse ervaring van tijd, ruimte en identiteit. Tegelijkertijd zullen we reflecteren op hoe deze veranderende alledaagse omgeving vervolgens weer tot uitgangspunt wordt genomen binnen verschillende artistieke “expanded cinema” praktijken.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van multi-media praktijken binnen een artistieke en alledaagse context (expanded cinema in ruime zin) sinds de jaren zestig van de vorige eeuw

  • heeft de student kennis van de vervlechting van diverse mediapraktijken en beeldtechnologieën binnen de hedendaagse visuele cultuur (media ecologie);

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

  • is de student in staat de voornaamste vormen van multi-media praktijk (expanded cinema in ruime zin) sinds de jaren zestig van de vorige eeuw te herkennen, te beschrijven en te interpreteren;

  • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een multi-media praktijk en/of de relatie tussen verschillende mediapraktijken geïnterpreteerd wordt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie (10%), papervoorstel (20%) en eindpaper (70%). Het eindcijfer wordt gebaseerd op een gewogen gemiddelde (naar percentage) van deze drie deelopdrachten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. P. Hesselberth of dhr. Dr. E.C.H. de Bruyn

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.