Studiegids

nl en

Handhaving: controle van veiligheidsbeleid

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime & Criminal Justice).

Beschrijving

Rechtshandhaving gaat over de manier waarop de overheid zorgt dat het gedrag van burgers en bedrijven binnen de wettelijke regels blijft. In dit vak staat de volgende vraag centraal: hoe kan de overheid deze gedragsbeïnvloeding optimaal aanpakken? Deze basisvraag genereert nieuwe vragen: Waarom leven de meeste mensen de wet na? Kunnen we hier iets van leren om overtreders aan te pakken? Is er verschil tussen naleving door individuele burgers en door bedrijven?

Ook behandelt het vak de organisatie van rechtshandhaving door de overheid. Welke middelen heeft de overheid om gedrag te beïnvloeden? Welke plaats neemt straffen in? Wat is de juridische basis van het optreden in straf- en bestuursrecht? Welke overheidsinstanties zijn betrokken en hoe werken zij samen? We kijken ook buiten de strafrechtketen; de rol van gemeenten, rijksinspecties en andere toezichthouders komt naar voren. Vanuit sociaalwetenschappelijk, juridisch en bestuurskundig perspectief worden uiteenlopende praktijkvoorbeelden behandeld (bijvoorbeeld prostitutie, drugshandel en milieucriminaliteit).

De cursus begint met een theoretisch deel dat wordt afgesloten met een tentamen. Vervolgens analyseren de studenten in groepen een eigen terrein van handhaving op basis van literatuur, beleidsstukken en, vooral, interviews met sleutelfiguren uit de praktijk. Hierover schrijven de studenten een paper.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief analyseren op welke wijze de overheid het gedrag van burgers en bedrijven kan beïnvloeden;

 • Identificeren en benoemen welke juridische basis hiervoor bestaat;

 • Toepassen van de principes van bestuursrechtelijke handhaving op een specifiek handhavingsterrein;

 • Herkennen en evalueren van (actoren binnen) het netwerk van overheidsinstanties met handhavingstaken;

 • Zelfstandig een eenvoudig, empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren naar een handhavingssituatie en de resultaten hiervan mondeling en schriftelijk rapporteren; bij de conclusies worden voorstellen voor verbetering opgenomen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: dr. R.A. Visser

 • Vereiste voorbereiding door studenten: per week wordt een deel van de literatuur bekend verondersteld volgens vermelding op Blackboard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: dr. R.A. Visser en mw. A.J. Leupen, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks worden opdrachten gegeven; wekelijks worden casussen uit het nieuws besproken; de literatuur van die week moet gelezen zijn, hierover worden vragen gesteld.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: besprekingen met de onderzoeksgroepjes

 • Aantal á 2 uur: 2 op individuele afspraak

 • Vereiste voorbereiding door studenten: tijdige rapportage over de voortgang van het onderzoek

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (50%)

 • Onderzoekspaper, alsmede een mondelinge presentatie van de resultaten (50%)

Inleverprocedures
Onderzoekspaper: Op papier in tweevoud, digitaal via Blackboard (SafeAssign), eisen en tijdstippen worden tijdens de cursus bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen. Beide onderdelen moeten voldoende beoordeeld worden om het vak te halen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur: de verplichte literatuur komt in de vorm van een werkboek op Blackboard beschikbaar

Werkboek:
Op Blackboard

Contact

 • Vakcoördinator: dr. R.A. Visser

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.