Studiegids

nl en

Veiligheidsbeleid

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime and Criminal Justice)(zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak staat de besluitvormings- en beleidscyclus rond veiligheid centraal. U maakt kennis met bestuurskundige, juridische en criminologische aspecten van veiligheidsbeleid op centraal, regionaal en lokaal niveau. De verschillende fasen van de beleidscyclus worden geduid en geanalyseerd. Ten aanzien van de totstandkoming van beleid besteden we aandacht aan de organisaties en personen die de veiligheidsagenda bepalen en welke beleidstheorieën ten grondslag liggen aan bepaalde problemen en oplossingen. Beleidsplannen zijn een cruciaal onderdeel van het veiligheidsbeleid en de verschillende elementen van het beleidsplan worden dan ook nauwkeurig behandeld. Gekeken zal worden naar concrete beleidsvoorstellen op het terrein van veiligheid en criminaliteit en de daaruit voortvloeiende projecten. Dit vak zal een bestuurskundig accent hebben waarbij juridische elementen als uitgangspunt worden gehanteerd.

U stelt gezamenlijk een beleidsplan op, waarbij aandacht is voor beleidsinstrumenten, effectiviteit, maatregelen, financiën, planning en politieke realiteit. Ten behoeve van de burgemeester van een middelgrote gemeente maken zij een beleidsplan voor een concreet probleem in de stad. Daarvoor moeten u zelfstandig empirisch onderzoek doen naar de aard en achtergrond van het probleem en vooral ook naar de politieke en bestuurlijke aspecten van het probleem en de oplossingen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Karakteriseren van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin veiligheidsbeleid tot stand komt en wordt uitgevoerd;

 • Benoemen van de organisaties die een rol spelen in de verschillende fasen van veiligheidsbeleid ;

 • Karakteriseren van veiligheidsbeleid als apart en integraal onderdeel van het overheidsbeleid ter bestrijding en voorkoming van criminaliteit;

 • Integreren van kennis uit criminologische deelgebieden, zoals de bestuurskunde en het recht, op het veiligheidsbeleid op verschillende overheidsniveaus (Rijk, provincie en gemeente);

 • Identificeren van samenhang, complementariteit, overlapping, verschillen en maatschappelijke context van de criminologische deelgebieden op het veiligheidsbeleid in relatie tot het besturen van veiligheid;

 • Toepassen van criminologische kennis op een praktijkproduct: zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten naar veiligheidsbeleid op gemeentelijk niveau;

 • Opstellen van een beleidsplan voor een gemeente inzake het veiligheidsbeleid omtrent een specifiek probleem.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. mr. E.R. Muller en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Werkgroepen in de vorm van wekelijkse begeleiding groepen die beleidsplan voor gemeente maken. Studenten worden ingedeeld in groepen van maximaal vier studenten. Deze groepen krijgen de opdracht van de ‘burgemeester’ van een gemeente om een beleidsplan te maken over een specifiek onderwerp. Daarvoor moeten zij een beperkt empirisch onderzoek doen naar het specifieke probleem maar vooral ook naar de oplossingen en het beleid dat gevoerd kan worden. In de loop van de tien weken komt het beleidsplan tot stand in samenwerking tussen de groepen en de docenten.

 • Namen docenten: prof. dr. mr. E.R. Muller

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen 50% eindcijfer

 • Beleidsplan voor specifieke gemeente (50%)

Inleverprocedures

 • op dag van tentamen dient beleidsplan ook te worden ingeleverd; beleidsplan dient digitaal ingeleverd te worden via safe assign

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • E.R. Muller (red.), Veiligheid: Veiligheid en veiligheidsbeleid, Kluwer, Deventer, laatste druk, 2012.

 • M.A.P. Bovens e.a., Openbaar bestuur, laatste druk

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. mr. E.R. Muller

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.07

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.