Studiegids

nl en

Organisaties in de rechtshandhaving

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime & Criminal Justice).

Beschrijving

In het vak staan de vijf organisaties centraal die een cruciale rol spelen binnen de strafrechtelijke rechtshandhaving, in het bijzonder in de opsporing van strafbare feiten: politie (in het bijzonder de recherche), openbaar ministerie, rechterlijke macht, gevangeniswezen en reclassering. Naast aandacht voor het functioneren van de individuele organisaties, kijken we vooral naar de samenwerking tussen de organisaties en de uitdagingen en problemen die zich daarbij aandienen. Hoewel het concept ‘strafrechtsketen’ het beeld van een geoliede machine oproept, blijkt de aansluiting van de verschillende ketens in de praktijk lastig te zijn. Deels liggen de uitdagingen op organisatorisch en praktisch vlak, maar we kijken vooral naar discrepanties voortvloeiend uit uiteenlopende doelstellingen, verwachtingen en conflicterende belangen.

De vijf hoorcolleges behandelen ieder één van de vijf ketenpartners. Deze colleges worden verzorgd door gastdocenten die werkzaam zijn binnen deze organisaties waardoor de studenten een unieke kijk krijgen in de praktijk. Daarnaast analyseren we de uitdaging tot samenwerking binnen de context van de strafrechtelijke keten vanuit een gecombineerd criminologisch, bestuurskundig en organisatorisch perspectief.

De werkgroepen zijn gericht op het actief ontwikkelen en expliciet uiten van een kritische blik op de strafrechtketen. Bij een deel van de werkgroepen is een gast uit de praktijk betrokken. In het eerste deel van iedere werkgroep wordt voorgeschreven literatuur besproken en in het tweede deel worden verschillende stellingen in een debatopstelling bediscussieerd. Studenten worden uitgedaagd kritisch te kijken naar de – ogenschijnlijk voor de hand liggende – keuzes en stappen van de verschillende betrokken organisaties om zo eventuele discrepanties aan het licht te brengen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Koppelen van de taken, doelstellingen en belangen van de verschillende organisaties in de rechtshandhaving aan de klassieke gedachte achter de Nederlandse strafrechtketen;

 • Kritisch analyseren van praktijkvoorbeelden van de rol van organisaties in de rechtshandhaving aan de hand van de voorgeschreven literatuur;

 • Identificeren en verklaren van de problemen in de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de rechtshandhaving aan de hand van casuïstiek;

 • Reconstrueren en evalueren van het proces van de strafrechtketen aan de hand van een casus of specifiek delict.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten: per week wordt een deel van de literatuur bekend verondersteld volgens vermelding in het werkboek

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks worden opdrachten gegeven; wekelijks worden casussen uit het nieuws besproken. Wekelijks worden de zelfstudieopdrachten peerreviewed. Voor de werkgroepen geldt een verplichte aanwezigheid. Bij meer dan één werkgroep afwezig volgt een alternatieve opdracht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: besprekingen met de onderzoeksgroepjes

 • Aantal á 2 uur: 1

 • Vereiste voorbereiding door studenten: tijdige rapportage over de voortgang van het onderzoek

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen

 • Zelfstudieopdrachten werkgroep

Inleverprocedures
Zelfstudieopdrachten: op blackboard voor aanvang werkgroep. Eisen en tijdstippen worden voorafgaand aan de cursus in het handboek bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen. Bij het bepalen van het eindcijfer weegt het tentamen voor 100%. Het eindcijfer wordt alleen toegekend indien alle zelfstudieopdrachten uit de werkgroep met een voldoende zijn beoordeeld.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J. Blad e.a., Strafrechtelijke handhaving, nieuwste druk

 • Criminaliteit & Rechtshandhaving (WODC) laatste druk (te downloaden via www.wodc.nl )

 • Overige artikelen, zoals aangegeven in handboek. Te vinden op Blackboard.

Werkboek:
Op Blackboard

Reader:
Reader met relevante artikelen en hoofdstukken over deze organisaties en hun functioneren

Contact

 • Vakcoördinator: J.L. de Bie, MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.