Studiegids

nl en

Rechtshandhaving en Veiligheidsbeleid in Grote Steden

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime and Criminal Justice) (zie ook OER).

Beschrijving

Meer dan de helft van de wereldbevolking en meer dan driekwart van de Nederlandse bevolking woont in steden. Over de hele wereld bestaat er een relatie tussen stedelijkheid en criminaliteit of onveiligheid. In steden komen maatschappelijke ontwikkelingen, gerelateerd aan globalisering en internationalisering, versterkt samen. Hierdoor zien stadsbewoners en stadsbestuurders zich geconfronteerd met specifieke vraagstukken rondom criminaliteit en veiligheid, waaronder uitgaansgeweld, spanningen tussen etnische groepen en overlast in publieke ruimten. Kenmerkend voor het stedelijk leven is de spanning tussen levendigheid, diversiteit en vrijheid enerzijds, en criminaliteit en de behoefte aan veiligheid en controle anderzijds. In dit vak staat de vraag centraal hoe we door beleid en handhaving de stad veiliger kunnen maken, zonder afbreuk te doen aan de positieve aspecten van het stedelijk leven.

Het doel van dit vak is om grootstedelijke vraagstukken en beleid te analyseren vanuit stadssociologische theoretische benaderingen. De nadruk ligt op rechtshandhaving en veiligheidsbeleid in de Nederlandse grote steden en de koppeling met internationale (veelal Amerikaanse) ontwikkelingen en literatuur. Voor dit vak verricht u gedurende vijf weken zelfstandig kwalitatief empirisch onderzoek naar criminaliteit en veiligheid(sbeleving) in een grote stad. De interactieve hoorcolleges en werkgroepen zijn gericht op het verbinden van onderzoek met theorie, praktijk en beleid. U leert om vanuit theorie en praktijk een actueel probleem te analyseren en concrete oplossingen te bedenken. U presenteert de bevindingen en aanbevelingen mondeling in een presentatie en schriftelijk in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Toepassen van concepten en theorieën uit de stadssociologie op actuele grootstedelijke veiligheidsvraagstukken;

 • Toepassen van concepten en theorieën uit de stadssociologie op de analyse van empirische data;

 • Zelfstandig uitvoeren van kwalitatief veldonderzoek in een stedelijk gebied (met gebruik van ‘snelle etnografische methoden’, waaronder observaties en korte interviews op locatie);

 • Schrijven van een artikel volgens wetenschappelijk format;

 • Presenteren van onderzoeksbevindingen en formuleren van aanbevelingen in een visueel aantrekkelijke presentatie voor een werkconferentie.

 • Analyseren en beoordelen van grootstedelijk veiligheidsbeleid op basis van stadssociologisch en criminologisch wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4 bijeenkomsten.

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het vooraf lezen/bestuderen van de voorgeschreven literatuur zoals aangegeven in de leidraad.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4 bijeenkomsten.

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: (1) lezen/bestuderen van de voorgeschreven aangegeven literatuur zoals in de leidraad, (2) inleveren van logboek.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Uitvoeren van kwalitatief empirisch onderzoek in een stedelijk context (bijvoorbeeld een publieke ruimte of een buurt).

 • Aantal uren: minimaal 30 uur veldwerk verdeeld over 5 weken.

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de (door de docent opgestelde) vragenlijsten en andere documenten ten behoeve van het veldwerk; uitvoeren van het onderzoek en rapporteren daarover in een logboek, wekelijks in te leveren: uitwerken en inleveren van de verzamelde onderzoeksgegevens. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de planning van het veldwerk.

 • Omschrijving: Presenteren van onderzoeksresultaten tijdens een interne werkconferentie.

 • Aantal: 1 bijeenkomst.

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiden van een visueel aantrekkelijke presentatie over de belangrijkste onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen voor beleid en/of praktijk.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een publicabel Nederlandstalig wetenschappelijk artikel (4.500-5.000 woorden; 70% van het eindcijfer, individueel). De aard en omvang van het veldwerk zijn essentieel voor het behalen van een voldoende. De structuur en opmaak van het artikel dienen de auteursrichtlijnen van het Tijdschrift voor Veiligheid te volgen. Het cijfer voor het artikel is niet geldig in het volgende studiejaar.

 • Een visueel aantrekkelijke presentatie over de belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor beleid en/of praktijk op basis van het zelf uitgevoerde onderzoek. De student wordt beoordeeld op inhoud, presentatie en effectief gebruik van hulpmiddelen (30% van het eindcijfer, individueel). Het cijfer voor de presentatie kan worden meengenomen naar het volgende studiejaar.

 • De student levert elke week in: (a) een logboek (2 A4) waarin de student verslag doet van het empirisch onderzoek, (b) een onderdeel van het artikel in conceptvorm (probleemstelling, methoden en aanpak, resultaten, conclusie). Beide onderdelen worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende.

De afzonderlijke onderdelen dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer doorgegeven als eindcijfer.

Inleverprocedures
Het artikel wordt ingeleverd via safe assign en op papier in de week aansluitend op het vak. Logboeken en conceptonderdelen van het artikel worden ingeleverd via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Wetenschappelijke artikelen en beleidsrapporten over grootstedelijke vraagstukken, criminaliteit en stedelijk veiligheidbeleid en rechtshandhaving.

Werkboek: geen

Reader: geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Dr. G. van Eijk

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via secretariaat Criminologie

 • Telefoon: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30, maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.