Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk (Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies)

Vak
2013-2014

Toelatingseisen

Afgeronde BA 2e jr Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies.

Beschrijving

De studenten kunnen voor het eindwerkstuk van de BA Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) van de opleiding die als begeleider optreedt. Het verdient de voorkeur om het onderwerp inhoudelijk zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij een van de in de studie gevolgde vakken binnen Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies. Vóór 1 februari 2013 moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk en wie de begeleider is.
Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Het eindwerkstuk heeft een omvang van ca. 8500 woorden (max. 10 000 inclusief noten, bibliografie en eventuele bijlagen). Bij voorkeur wordt hierbij een redelijke hoeveelheid Indonesisch/Hindi/Sanskrit/Tibetaans (primair/secundair) bronnenmateriaal verwerkt, dit in overleg met de scriptiebegeleider.

Leerdoelen

 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Het werkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:(zie voor een overzicht van de beoordelingscriteria het beoordelingsformulier op de web-site van de opleiding )

 • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

 • de adequate verwerking van secundaire literatuur;

 • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal

 • taalgebruik, opbouw en vormgeving

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen met begeleider(s). De opleiding gaat uit van minimaal vier contactmomenten tussen begeleider en student. Een formulier om deze afspraken vast te leggen staat onder het item formulieren op de website van de opleiding.

Toetsing

Om op 31 augustus af te kunnen studeren, dient de student een eerste complete versie van het eindwerkstuk uiterlijk 15 juni bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd. De eindversie moet voor 15 augustus zijn ingeleverd.
De eindversie van het BA-eindwerkstuk wordt in drievoud ingeleverd: een exemplaar voor de begeleider, een exemplaar voor de tweede lezer, en een exemplaar voor het archief van de opleiding dat bij de secretaris examencommissie berust. Dit kan in overleg zijn in digitale of in gedrukte versie.

Regeling BA-werkstuk

Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard/webpagina

Blackboard

Contact

Begeleidende docent(e).