Studiegids

nl en

Integrated Korean 2a: lezen en vertalen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Met succes IK1 a & b taalvakken afgerond hebben.

Beschrijving

In aansluiting op IK1 Basiskennis en IK1 Lezen & Vertalen richt deze cursus zich in op het verwerven van gevorderde kennis over de Koreaanse grammatica. Hierin worden de verschillende aspecten op het gebied van vocabulaire, morfologie, syntaxis en pragmatiek behandeld aan de hand van het handboek. Deze taalkundige kennis wordt verder ingezet niet alleen bij het lezen en vertalen van de teksten uit het handboek en het werkboek (zie: Literatuur). Ten behoeve van de leesvaardigheid wordt er verder extra aandacht besteed aan het ontleden van zinnen in zinsdelen (zinsontleding) en de analyse van zinnen; hoofdzinnen versus bijzinnen; zinnen, zinsdelen en delen van zinsdelen; inbedding; beknopte en relatieve bijzinnen; zinsverbinding; het verdelen van zinnen in beginstuk, middenstuk en eindstuk. Zowel extra lees- als grammaticaoefeningen uit het werkboek worden als huiswerk meegeven.

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

  • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

  • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

  • Voorbereiding tentamen: 62 uur.

Leerdoelen

  • Het verwerven van inzicht in de structuur van de Koreaanse zin.

  • Het begrijpen en het vertalen van teksten die hoofdzakelijke bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan persoonlijke ervaringen/gebeurtenissen gerelateerde taal.

  • Het schrijven van eenvoudige samenhangende teksten over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.

  • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

  • 3-wekelijkse schriftelijke toets over de kennis van de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

  • Huiswerk van take-home lees- en grammaticaoefeningen uit het werkboek per les (10% van het eindcijfer)

  • Schriftelijke tentamen over de behandelde collegestof: open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen, en losse, geconstrueerde zinnen die de vertaalvaardigheid van en uit het Koreaans toetsen (80 % van het eindcijfer).

De toetsing van het eerste onderdeel wordt ook voor 10% meegerekend bij de toetsing van IK 2a: Spreken en Verstaan.
Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de drie onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal een 5.
In geval van herkansing is die er voor elk van de drie onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van o.a. aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen en antwoorden van de oefeningen in het werkboek die tijdens de lessen niet aan bod komen.

Literatuur

Y. M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, 2012.
Carol Schulz, e.a.: Integrated Korean Workbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, [2012].

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)