Studiegids

nl en

Integrated Korean 1a: spreken en luisteren

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De bijvakkers die Basiskennis Koreaans 1a volgen, kunnen dit vak als keuzevak nemen.

Beschrijving

Deze beginnerscursus loopt parallel met de cursus Basiskennis Koreaans 1a en concentreert zich met name op twee componenten van de taalbeheersing: spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Het is een op de praktijk gerichte cursus, waarbij studenten onder begeleiding van de docent d.m.v. nazeggen, schaduwen, zinsuitbreiding, etc. de correcte uitspraak, de toonhoogte, het accent en de intonatie oefenen. Aan de hand van de luisteroefeningen uit het Workbook (zie Literatuur) en diverse audiovisuele materialen maken studenten een begin met het leren luisteren en spreken. Ten behoeve van de ontwikkeling van spreekvaardigheid wordt “Usage” uit het Textbook actief getraind en in een realistische communicatiecontext geplaatst, waarbij de interactie tussen studenten centraal staat. Daarnaast worden gerelateerde culturele elementen uitgelegd en dagelijkse uitdrukkingen onderwezen.

Leerdoelen

 • Volledige beheersing van het Koreaanse alfabet (Han’gul) en de fonetische en fonologische aspecten daarvan en vlotte uitspraak

 • Begrijpen van een eenvoudig gesprek in een laag tempo, m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Stellen van zeer korte, geïsoleerde vragen en beantwoorden daarvan m.b.t. persoonlijke gegevens en bekende onderwerpen.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken: 26 uur

 • Voorbereiding college en opdrachten: 4 uur p.w. x 13 weken: 52 uur

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • 2-wekelijks voordracht van een modeldialoog uit het handboek: 10% (van het eindcijfer)

 • Luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen: 30% (van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie van een door student(en) zelf gemaakt opstel (dialoog) en mondelinge tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort vrij gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid: 60% (van het eindcijfer)

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de drie onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal een 5,5.
In geval van herkansing is die er voor elk van de drie onderdelen afzondelijk.

Blackboard

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van Blackboard .

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai´i Press, 2009.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai´i Press, 2009.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi (Spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur, kamer 105 Arsenaal)

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Voor het volgen van deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, al dan niet met melding vooraf, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel het tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator Mw. Dr. M. Winkel.