Studiegids

nl en

Signaalverwerking en Ruis

Vak
2013-2014

Omschrijving

Dit vak behandelt de principes achter moderne elektronische meetmethoden en de praktische uitvoering ervan.
Het college begint met de behandeling van overdrachtsfuncties van eenvoudige elektrische schakelingen en de verschillende verschijningsvormen van fouriertransformaties. Er is met name aandacht voor de overgang van analoge naar digitale signalen en de eventuele artefacten die daarbij kunnen optreden. Er worden verschillende vormen van ruis besproken, zoals hagelruis en thermische ruis. Als laatste worden feedbacksystemen besproken en de toepassing van een actief elektrische component, de OpAmp, om feedback te kunnen leveren in een elektrisch systeem. Alle onderwerpen worden naast een theoretische benadering in de gemengde hoor- en werkcolleges ook gelijk experimenteel behandeld bij de practica.

Onderwijsvorm Colleges waarin hoor- en werkcolleges gecombineerd worden

Experimenteel werk: 7 dagdelen experimenteren in tweetallen.
Het experimentele onderdeel van SVR begint met drie losse middagen (SVR1, SVR2, en SVR3) waarin verschillende delen van het college worden uitgelicht. Studenten werken in tweetallen. Elke labmiddag moet goed worden voorbereid, onder andere met het maken van theoretische opgaven. SVR4 is een vrije opdracht, die zo’n vier dagdelen zou kunnen duren, de dagdelen worden in overleg bepaald tussen de studenten en de begeleider. Een aantal onderwerpen zijn een beetje uitgewerkt maar studenten kunnen ook met een eigen onderwerp komen.

Literatuur

  • Dictaat Signaalverwerking en ruis.

Rooster

Rooster

Let op: Mogelijk wordt er maar een enkele practicum groep gevormd wanneer de grootte van de groep dit toelaat. De ingeroosterde momenten voor SVR4 kunnen in overleg met de begeleiders anders geroosterd worden.

Tentamen

Het cijfer komt tot stand door een middeling van de toets (20%), het deeltentamen (60%) en het laatste practicum SVR4 (20%). De toets kan alleen een hoger cijfer opleveren, anders wordt deze niet meegeteld en telt het deeltentamen voor 80%. Ook is het noodzakelijk om de zelftesten die op Blackboard verschijnen gemaakt te hebben, en de eerste drie practica met succes afgerond te hebben.
SVR4 wordt afgesloten met een verslag van de essentie van de proef (de inleiding hoeft niet uitvoerig de context te schetsen), een bespreking van alle relevante meetresultaten en een concrete conclusie. Het cijfer wordt bepaald uit het werk gedurende de middagen en het verslag.
Het deeltentamen dient met tenminste een 5 te worden afgerond om het vak voldoende te kunnen afsluiten. Het deeltentamen en de toets samen dienen na middeling voldoende te zijn.

Voorkennis

Experimentele Natuurkunde, Natuurkundig Onderzoek en Labview
Analyse 3 NA (fouriertransformaties)

Meer info

Contactgegevens docent: Dr.ir. S.J. van der Molen (Sense Jan)

De assistenten bij de werkcolleges en experimentele onderdelen zijn Thomas Ruytenberg en Jelmer Wagenaar.