Studiegids

nl en

Teksten Turks 3

Vak
2013-2014

Toelatingseisen

Voor deze cursus is een ingangsniveau vereist dat overeenkomt met het succesvol gevolgd hebben van de colleges Grammatica Turks 1, 2 en 3 en Teksten Turks 1 en 2.

Beschrijving

Het college Teksten Turks 3 vormt samen met de colleges Teksten Turks 1 en Teksten Turks 2 een leer- en ontwikkelingstraject ter ontwikkeling van de lees- en vertaalvaardigheid die vereist is om in een MA-programma zelfstandig in het Turks geschreven bronnen te kunnen raadplegen. Teksten Turks 1 wordt gegeven in het tweede semester van het eerste jaar en Teksten Turks 2 en Teksten Turks 3 respectievelijk in het eerste en tweede semester van het tweede jaar. De colleges worden gegeven als werkcollege, waarbij aanwezigheid verplicht is. Van de student wordt het schriftelijk voorbereiden en vooraf (per email) inleveren van huiswerk verwacht (actieve deelname). Het college Teksten Turks 3 bouwt voort op Teksten Turks 1-2 en behandelt leestteksten van een hogere moeilijkheidsgraad. Verder wordt dezelfde methodiek toegepast. Van de student wordt het schriftelijk voorbereiden en per e-mail inleveren van huiswerk verwacht.

Leerdoelen

Het doel van het gehele cursustraject Teksten Turks 1-3 is het verwerven van lees- en vertaalvaardigheid van moderne Turkse teksten. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Turks 1-3, Teksten Turks 1-3, Conversatie Turks 1-3 en Osmaans 1-2 behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt.
Tezamen leiden al deze cursussen al gedurende het eerste jaar tot een gedegen kennis van de grammatica van het moderne Turks, en ligt idealiter na 3 jaar de spreek- en luistervaardigheid op niveau B1 en de leesvaardigheid na 3 jaar op niveau B2.
Voorts komen de belangrijkste historische fasen en ontwikkeling van de in Turkije gesproken en geschreven varianten van het Turks aan de orde, evenals hun oorspronkelijke schriftsoorten.
Aldus worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid: Lezen
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B2

Vaardigheid: Schrijven
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Luisteren
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken interactie
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken productie
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Voor werkcolleges geldt de algemene richtlijn dat een student niet meer dan twee maal (met goede reden – ter beoordeling van de docent) mag verzuimen. Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

Toetsing

Teksten Turks 3 kent drie toetsmomenten:
1) Aan het einde van het semester wordt de op college behandelde stof (ca 30 pagina’s) schriftelijk getentamineerd. Van een of meer korte tekstfragmenten wordt gevraagd een complete morfologische en syntactische analyse te presenteren aan de hand waarvan de vertaling in het Nederlands kan worden gemotiveerd. Deze toets telt voor 50% mee in het eindcijfer.
2) Onmiddellijk na de erop volgende collegevrije periode wordt de daarin zelf gelezen hoeveelheid van circa 100 pagina’s (roman, korte verhalen etc.) mondeling getentamineerd. Deze toets telt mee voor 40% in het eindcijfer.
3) Voorts zijn van invloed op het eindcijfer de aanwezigheid en bijdragen tijdens colleges en de kwaliteit van het huiswerk. Deze bijdrage telt voor 10% mee in het eindcijfer.
De tentamenresultaten worden besproken met het mentoraat.
Voor de datum van het schriftelijke tentamen volge men het tentamenrooster. Het mondeling tentamen vindt plaats op afspraak.

Blackboard

Blackboard

Op de computerzaal krijgen studenten toegang tot het oefenprogramma en het extra materiaal dat door de docent ter beschikking gesteld wordt.

Literatuur

Het op college te gebruiken materiaal wordt door de docent ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

-

Contact

Bij de docent Dr. G.J. van Schaaik

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens de colleges is een belangrijk facet van de studie omdat daar zaken worden toegelicht die niet in de voorgeschreven cursusboeken worden behandeld. Met name studenten die het Turks al (enigszins) machtig zijn wordt sterk aangeraden hier nota van te nemen, juist omdat de theoretische grondslagen een kernpunt vormen van de vertaalpraktijk.