Studiegids

nl en

Teksten Turks 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Een voldoende voor de cursussen Grammatica Turks 1 en 2

Beschrijving

Het college Teksten Turks 1 vormt samen met de colleges Teksten Turks 2 en Teksten Turks 3 een leer- en ontwikkelingstraject ter ontwikkeling van de lees- en vertaalvaardigheid, vereist om in een MA-programma zelfstandig in het Turks geschreven bronnen te kunnen raadplegen. Teksten Turks 1 wordt gegeven in het tweede semester van het eerste jaar en Teksten Turks 2 en Teksten Turks 3 respectievelijk in het eerste en tweede semester van het tweede jaar. De colleges worden gegeven als werkcollege, waarbij aanwezigheid verplicht is. Van de student wordt het schriftelijk voorbereiden en vooraf (per email) inleveren van huiswerk verwacht (actieve deelname). Het college Teksten Turks 1 beoogt een begin te maken met het leren lezen en vertalen van Turkse teksten aan de hand van korte verhalen, hoofdstukken uit romans, en krantenartikelen. Hierbij wordt de theoretische kennis opgedaan bij de colleges Grammatica Turks 1 & 2 aan de praktijk getoetst en door diepgaande analyse van tekstvoorbeelden verder uitgebouwd. Daarnaast draagt het lezen van teksten bij tot een verdere opbouw van het vocabulaire die nodig is voor een vlotte “verwerking” van tekstmateriaal. Van de student wordt het schriftelijk voorbereiden en en per e-mail inleveren van huiswerk verwacht.

Leerdoelen

Het doel van het gehele cursustraject Teksten Turks 1-3 is het verwerven van lees- en vertaalvaardigheid van moderne Turkse teksten. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Turks 1-3, Teksten Turks 1-3, Conversatie 1-3 en Osmaans 1-2 behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt.

Tezamen leiden al deze cursussen al gedurende het eerste jaar tot een gedegen kennis van de grammatica van het moderne Turks, en ligt idealiter na 3 jaar de spreek- en luistervaardigheid op niveau B1 en de leesvaardigheid na 3 jaar op niveau B2.
Voorts komen de belangrijkste historische fasen en ontwikkeling van de in Turkije gesproken en geschreven varianten van het Turks aan de orde, evenals hun oorspronkelijke schriftsoorten.
Aldus worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid: Lezen
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B2

Vaardigheid: Schrijven
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Luisteren
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken interactie
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken productie
instroomniveau: 0, Na 3 jaar: B1

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent). Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Teksten Turks 1 kent drie toetsmomenten:

  1. Aan het einde van blok 3 wordt de op college behandelde stof (ca 30 pagina’s) schriftelijk getentamineerd. Van een of meer korte tekstfragmenten wordt gevraagd een complete morfologische en syntactische analyse te presenteren aan de hand waarvan de vertaling in het Nederlands kan worden gemotiveerd. Deze toets telt voor 50% mee in het eindcijfer.
  2. Na blok 4 wordt een zelf gelezen hoeveelheid van circa 50 pagina’s (roman, korte verhalen etc.) mondeling getentamineerd. Deze toets telt mee voor 40% in het eindcijfer.
  3. Voorts zijn van invloed op het eindcijfer de aanwezigheid en bijdragen tijdens colleges en de kwaliteit van het huiswerk. Deze bijdrage telt voor 10% mee in het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard

Op de computerzaal krijgen studenten toegang tot het oefenprogramma en het extra materiaal dat door de docent ter beschikking gesteld wordt.

Literatuur

Het op college te gebruiken materiaal wordt door de docent ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

  • Voor deze cursus is een ingangsniveau vereist dat overeenkomt met het in voldoende mate gevolgd hebben van de colleges Grammatica Turks 1 en Grammatica Turks 2 in het eerste semester van het eerste jaar. Wie deze cursus als Contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

  • Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

  • Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent: dr. G.J. van Schaaik

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens de colleges is een belangrijk facet van de studie omdat daar zaken worden toegelicht die niet in de literatuur zijn te vinden.
Met name studenten die het Turks al (enigszins) machtig zijn wordt sterk aangeraden hier nota van te nemen, juist omdat de theoretische grondslagen een kernpunt vormen van de vertaalpraktijk.

  • Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

  • Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.