Studiegids

nl en

BA Eindwerkstuk Middenoostenstudies: Turks

Vak
2013-2014

Toelatingseisen

Afgeronde BA 2e jr Turks

Beschrijving

Het eindwerkstuk van de BA Turks is gekoppeld aan de cursus Seminar Turks 3. In het kader van het seminar houdt de student een referaat over een zelf gekozen onderwerp. Seminar 3 wordt afgesloten met een beredeneerde bibliografie over dit onderwerp waarover ook het BA werkstuk zal worden geschreven. Het werkstuk heeft een omvang van ca. 8500-10.000 woorden. Hierin moet een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) Turkstalig (primair/secundair) bronnenmateriaal verwerkt zijn. Het BA werkstuk moet aansluiten bij het onderwerp van het seminar, maar mag disciplinair verschillen (geschiedenis, kunst en cultuur, literatuur, taalkunde etc.). De studenten kunnen daarom een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) van de opleiding die als begeleider optreedt.

Leerdoelen

_Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden_1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Het werkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

  • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

  • de adequate verwerking van secundaire literatuur (deels Turkstalig);

  • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal (deels Turkstalig)

  • taalgebruik, opbouw en vormgeving

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen met begeleider(s).

Toetsing

Om op 31 augustus 2014 af te kunnen studeren, dient de student een eerste complete versie van het eindwerkstuk uiterlijk 13 juni bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd. De eindversie moet voor 15 augustus zijn ingeleverd. Zie ook de regeling BA-werkstuk (link naar facultaire website)

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

Handleiding Schriftelijk Werkstuk

Contact

Begeleidende docent(e).