Studiegids

nl en

Osmaans 2

Vak
2013-2014

Toelatingseisen

Osmaans 1 of gelijkwaardige kwalificaties ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

Het Osmaans-Turks is de directe voorloper van het moderne Turks dat nu in Turkije gesproken en geschreven wordt en was gangbaar in alle gebieden van het Osmaanse Rijk dat zich ontwikkelde van een klein vorstendom in Noord West Anatolië in de veertiende eeuw tot een wereldrijk dat zich in de eeuwen daarna ging uitstrekken van Noord Afrika tot in de Kaukasus en van Hongarije tot aan Jemen. Het woord ‘Osmaans’ is afgeleid van de naam Osman, de grondlegger van de sultansdynastie die het Rijk bestuurde. Kenmerkend voor deze taal, die overigens een duidelijke ontwikkeling doormaakte door de eeuwen heen, was dat hij geschreven werd in het Arabische schrift en dat hij, in de meest uitgewerkte, verheven stijl, een schat aan leenwoorden en leenconstructies uit het Arabisch en het Perzisch bevatte. Met het uiteenvallen van het Rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en de komst van de Republiek onder leiding van Atatürk kwam er ook een eind aan het Osmaans als specifieke variant van het Turks: het Arabische alfabet werd afgeschaft in 1928 en de schrijftaal werd onderworpen aan een proces van zuivering en vernieuwing. Deze cursus bouwt voort op de cursus Osmaans 1 waarin de basis is gelegd voor het lezen van eenvoudige teksten in de Osmaans-Turkse schrijftaal. Doel is het verder ontwikkelen van de leesvaardigheid Osmaans die de student in staat zal stellen gevorderde Osmaans-Turkse teksten te lezen en te begrijpen.

Leerdoelen

Doel is het verder ontwikkelen van de leesvaardigheid Osmaans die de student in staat zal stellen gevorderde Osmaans-Turkse teksten te begrijpen. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Turks 1-3, Teksten Turks 1-3, Conversatie 1-3, en Osmaans 1-2 behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot: een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten (Eindterm IIa). Hierbij worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Deeltoets 1 (40%): Actieve deelname aan het college blijkende uit het per email voor aanvang van het college inleveren van het zelfstandig gemaakte huiswerk en actieve bijdrages aan het college.
Eindtoets (60%): Schriftelijk werkstuk van ca. 4000 woorden te maken waarbij een korte tekst naar keuze centraal staat. Deze tekst dient te worden getranscribeerd, vertaald en in context worden geplaatst. Met dat laatste wordt bedoeld dat de student een korte beschrijving geeft van de historische en/of literaire achtergrond van de tekst voor zover bekend uit de secundaire literatuur. Handleiding schriftelijk werkstuk

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Tijdens de colleges wordt gebruikt gemaakt van de syllabus ‘Studiemateriaal bij de Basiscursus Osmaans’, digitaal verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met de docent, dr. J. Schmidt.
Daarnaast zijn belangrijke hulpmiddelen: (1) J. Németh (bewerkt door T. Halasi-Kun), Turkish Grammar. Mouton & Co, Den Haag 1962; (2) Sir James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon. Constantinople 1890. Deze boeken zijn te raadplegen in de UB en bibliotheek van het NINO. Van het genoemde woordenboek bestaan verschillende moderne herdrukken die via het Internet te koop zijn. Tijdens de colleges worden, in overleg met de studenten, teksten van verschillende genres gelezen; deze worden in copie dan wel via e-mail beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. J.Schmidt

Opmerkingen