Studiegids

nl en

Conversatie Perzisch 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Grammatica Perzisch 1 en 2 (1e semester)

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit een klassikale colleges per week. M.b.v. diverse teksten en ook beschikbare middelen, leren studenten Perzische teksten te begrijpen en zich aan de hand van thema’s in het Perzische mondeling uit te drukken. Voor elk college dient volgens schema een aantal woorden uit een woordenlijst geleerd te worden dat tijdens het college in oefeningen gebruikt en getoetst wordt. Daarnaast wordt ingegaan op vertaalaspecten van deze teksten. Een gedetailleerd overzicht van de cursusinhoud zal bij aanvang van de cursus aan de studenten worden uitgelegd. De conversatiecolleges met een klassikaal karakter kunnen bijdragen aan het voorbereiden van opdrachten die gezamenlijk behandeld zullen worden en eventueel daarbij gerezen vragen zullen worden beantwoord.
De talenlabcolleges zullen een individueel karakter hebben: naast gelegenheid tot herhalen van beschikbaar gesteld materiaal zal hier een individuele controle van de aangeleerde woordenschat en behandelde zinnen m.b.t de uitspraak en zinsintonatie plaatshebben.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn verdieping van de kennis van de Perzische grammatica, praktische toepassing van deze kennis, en oefening spreek- en luistervaardigheid.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent).

Toetsing

Mondeling tentamen:
Deeltoets 1 na blok 3 in de toetsweek: 40% (woordenschat en oefeningen).
Deeltoets 2 aan het einde van het semester: 60% (woordenschat en oefeningen en conversatievaardigheden)

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Literatuur

Het te gebruiken materiaal wordt aangeboden bij aanvang van de cursus.

Aanmelden

uSis
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: K. Parsi

Opmerkingen