Studiegids

nl en

Seminar Turks 3

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor studenten Turks: Seminar Turks 2

Beschrijving

De cursus Seminar Turks 3 heeft als thema de interactie tussen geschiedenis en cultuur (in de breedste zin van het woord) in de Osmaanse en modern Turkse (Republikeinse) periodes. Hierbij kan gedacht worden aan (politieke, sociale, etc.) gebeurtenissen, ontwikkelingen, veranderingsprocessen en de weerslag daarvan in de (Osmaans-)Turkse cultuur, bijvoorbeeld in de taal en literatuur, gewoonten en gebruiken van de bevolking, kunst & materiële cultuur, etc. Uitgangspunt is dat een cultuur niet statisch, maar dynamisch is en niet uniform, maar pluriform en dat veranderingsprocessen een natuurlijk onderdeel van elke cultuur uitmaken. Belangrijk is te zien welke (interne/externe) factoren tot veranderingsprocessen in een cultuur leiden, wat de motivatie hiervoor is, wie/welke groepen hierbij een actieve rol spelen, en tot welke concrete gevolgen de veranderingen/veranderingsprocessen in samenleving en cultuur leiden. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor ideeën. Historische ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderingen in ideeën van een cultuur (bijvoorbeeld over de eigen cultuur), maar een cultuur kan ook vanuit de eigen (traditionele) ideeën bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen beoordelen (of veroordelen). Het eerste deel van de cursus bestaat uit een reeks werkcolleges waarin het opzetten van een (literatuur)onderzoek en het verwerken van de resultaten daarvan in een (powerpoint) presentatie en een schriftelijk werkstuk centraal staan. In de daarop volgende colleges wordt het (jaarlijks wisselende) thema van de cursus uitgewerkt. In het tweede gedeelte van de cursus verzorgen de studenten (powerpoint) presentaties over een onderwerp naar eigen keuze dat aansluit bij de thematiek van de cursus. Derdejaars studenten sluiten het seminar af met een beredeneerde bibliografie over het gekozen onderwerp dat tevens het onderwerp van het afsluitende BA werkstuk is.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de (cultuur)geschiedenis van het Osmaanse Rijk en het moderne Turkije opgedaan in cursussen als Inleiding Geschiedenis Midden-Oosten I-II, Inleiding Islamologie, Inleiding in de Literatuur van het Midden-Oosten, Culturele Antropologie van het Midden-Oosten, Osmaanse Geschiedenis en Cultuur, Modern Turkse Geschiedenis en Cultuur, Modern Turkse Letterkunde, Uitvoerende Kunsten in het Midden-Oosten, Islamitische Kunst en Materiële Cultuur, Islam en Maatschappij van het Midden-Oosten en Seminar Turks 1-2. De studenten leren om zelfstandig een onderwerp uit te diepen. Zij leren om de gebruikte literatuur kritisch te benaderen en zijn in staat om een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. De cursus Seminar Turks 3 is gekoppeld aan het eindwerkstuk van de BA Midden-Oostenstudies/Turks. In het kader van Seminar 3 houdt de student(e) een (powerpoint) presentatie over een zelf gekozen onderwerp. Het seminar wordt afgesloten met een beredeneerde bibliografie over dit onderwerp (ca. 6000 woorden) waarover ook het BA werkstuk zal worden geschreven. Het eindwerkstuk heeft een omvang van ca. 8500-10.000 woorden. Hierin moet een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) Turkstalig (primair/secundair) bronnenmateriaal verwerkt zijn. Het BA werkstuk moet aansluiten bij het thema van Seminar 3. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) die als begeleider optreedt. Academische vaardigheden die getraind worden:

 • Mondelinge presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
 • Samenwerkingsvaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Toetsing

Actieve deelname colleges en presentaties (40%) en beredeneerde bibliografie (60%). Deadline voor de schriftelijke afronding is 30 mei 2014.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Artikelen en/of (delen van) boek(en) afhankelijk van het thema van de cursus. Wordt via Blackboard opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Dr. H.P.A. Theunissen

Opmerkingen