Studiegids

nl en

Literatuur van het Midden-Oosten 2: Literaire analyse

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd hebben van de literatuurvakken van het eerste en tweede jaar en het leesverslag (zie hieronder)

Vereisten leesverslag
Voorafgaande aan het college dient zelfstandig een tekst gelezen te worden. Leesverslag van deze tekst dient voor dinsdag 3 september 2013 bij Dr. De Bruijn (Turks), Drs. Kon (Arabisch) of Dr. Cheung (Perzisch) via safe assignment in Blackboard ingeleverd te worden. Afsluiten met een voldoende voor deze opdracht dient tevens als ingangseis voor deelname aan het college.

Dit leesverslag dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • Omvang: 1500 woorden (ongeveer 3 A4)

 • Opbouw: ongeveer 250 woorden over de auteur en de plaats van het werk in diens oeuvre.

 • Plot: in ongeveer 750 woorden beschrijving van de gebeurtenissen van het verhaal.

 • Personages: ongeveer 175 woorden over de personages.

 • Thema’s: ongeveer 175 woorden over de thema’s van de roman.

 • Conclusie: ongeveer 150 woorden. Samenvatting van de belangrijkste elementen van het verslag.

 • Vermelding van gebruikte bronnen (= ook het boek dat je leest) volgens het Chicago Manual of Style.

Beschrijving

Het college beoogt de student inzicht te geven in de manier waarop moderne literatuur van het Midden-Oosten functioneert. De student leert een analysemethode aan voor moderne Arabische, Nieuwperzische of Turkse literatuur en leert de literatuur van het Midden-Oosten te plaatsen in haar literair maatschappelijke context. Daarnaast beoogt dit college voor studenten van de tracks Arabisch, Perzisch en Turks de leesvaardigheid in de brontaal te bevorderen. Voorafgaande aan het college dient zelfstandig een leesverslag gemaakt te worden van een tekst in het Arabisch, Perzisch, Turks of een vertaling van een tekst uit een van deze talen. In blok 1 zal in gemeenschappelijke colleges voor studenten Arabisch, Perzisch en Turks, aan de hand van voorbeelden uit bovengenoemde literaturen, in vertaling, de analysemethode voor prozaliteratuur van Erica van Boven en Gillis Dorleijn worden uitgelegd. Daarnaast lezen de studenten Arabisch, Perzisch en Turks een tweede verhaal in de taal van hun hoofdvak. Studenten Arabisch volgen, ter ondersteuning van het lezen tijdens blok 1 apart college op de data 01-10, 08-10 en 15-10, 15-17 in Van Wijkplaats 4/003b. Studenten Turks en Perzisch kunnen ondersteuning krijgen bij het lezen van de tekst van Dr. Van Schaaik en Dr. Cheung. Voor studenten die de taal zijn niet machtig zijn vertalingen en alternatieve teksten beschikbaar. Van dit verhaal maken zij een proefanalyse ter afsluiting van blok 1. Afsluiten met een voldoende hiervoor dient tevens als ingangseis voor blok 2. Vervolgens (blok 2) wordt de groep gesplitst en worden er onder leiding van de docent van de eigen taal teksten met behulp van de analysemethode van Van Boven en Dorleijn geanalyseerd. Bij Perzisch en bij Turks worden delen van een roman geanalyseerd. Hiernaast krijgen de studenten Perzisch een apart college over poëzie analyse. Studenten die de taal niet machtig zijn kunnen kiezen aan welke groep zij gaan deelnemen. Het gebruikte tekstmateriaal is ook in vertaling beschikbaar.

Leerdoelen

Na afronding van dit werkcollege is de student in staat zelfstandig op wetenschappelijk verantwoorde wijze een prozatekst in de doeltaal analytisch te beschrijven. Studenten Perzisch kunnen dit ook voor een gedicht. Studenten van de taalloze variant zijn na afronding in staat een prozatekst uit het Middenoosterse cultuurgebied analytisch te beschrijven en zij verwerven inzicht in de plaats van literatuur in de cultureel maatschappelijke context van het Midden-Oosten. De cursus sluit aan bij de inleidende literatuurcolleges uit het eerste jaar en de respectievelijke colleges waarin literatuur aan bod komt in het tweede en derde jaar. In dit college worden algemene academische vaardigheden aangeleerd en is taalverwerving een bijkomend doel van de cursus voor studenten van de tracks Arabisch, Perzisch of Turks.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

140 uur:

 • 26 uur college

 • 40 uur verplichte literatuur

 • 20 uur proefanalyse

 • 54 uur referaat en werkstuk

Toetsing

Voorafgaande aan het eerste college:
Leesverslag van een tekst in het Arabisch, Perzisch, Turks of vertaling. Dit leesverslag dient voor dinsdag 3 september 2013 bij Dr. De Bruijn, Drs. Kon of Dr. Cheung ingeleverd te worden. Afsluiten met een voldoende van deze opdracht dient als ingangseis voor deelname aan het college.

Afsluiting blok 1, gemeenschappelijk deel:
Voorbeeldanalyse van een zelfstandig gelezen verhaal in de taal van hoofdvakstudie of aan de hand van een vertaling. De voorbeeldanalyse wordt ingeleverd bij en beoordeeld door de docent van de taal van keuze: Arabisch: Drs. Kon, Perzisch: Dr. Cheung, Turks: Dr. De Bruijn. Dit onderdeel dient met een voldoende te zijn afgerond voorafgaande aan het begin van het 2e blok. De student krijgt hier geen cijfer voor, alleen een voldoende-verklaring. Wanneer dit onderdeel niet afgerond is voor aanvang van het 2e blok, kan hieraan niet worden deelgenomen.

Afsluiting blok 2

 • Arabisch: Een (niet-gedifferentieerd) cijfer over presentie, actieve voorbereiding en deelname en het te maken eindwerkstuk, sluit dit blok 2 af.

 • Perzisch: Twee werkstukken: één voor proza en één voor poëzie . Het referaat tijdens het college telt mee ter afronding. De weging werkstukken + referaat: prozatekst 45%, poëzietekst 40%, referaat 15%

 • Turks: Referaat over één of meerdere hoofdstukken van de op college gelezen roman. Werkstuk waarin de in het referaat behandelde hoofdstukken nader worden uitgewerkt aan de hand van een thema. De voorbeeldanalyse en actieve deelname tijdens het college tellen mee ter afronding. Referaat 30%, werkstuk 70%.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het verschaffen van gedetailleerde informatie, het ter beschikkingstellen van documenten, het uploaden van assignments, het bekendmaken van uitslagen.

Literatuur

Leesverslag voorafgaand aan college
Studenten van de tracks Arabisch, Perzisch, Turks lezen een tekst in de brontaal, keuzevakkers en studenten van de taalloze variant lezen een tekst in vertaling:

 • Arabisch: Yusuf Idris, Al-gharib (vertaald als De vreemdeling) (het UB-exemplaar wordt tijdig in de werkgroepkast van de UB geplaatst, en ook als pdf op Bb aangeboden).
  Keuzevakstudenten en studenten van de taalloze variant: voor studenten die een Arabisch tekst willen lezen: Yusuf Idris, De vreemdeling (het UB-exemplaar van de UB wordt tijdig in de werkgroepkast van de UB geplaatst).

 • Perzisch: de student kiest één van de drie geselecteerde verhalen uit Hushang Golshiri, Namâzkhâne-ye Kuchek-e man (“Mijn Kleine Gebedshuis”) t.w. het hoofdverhaal zelf, d.i. Namâzkhâne-ye Kuchek-e man (“Mijn Kleine Gebedshuis”), Gorg (“de Wolf”) òf Arusak-e chini-ye man (“Mijn porseleinen pop”). De student krijgt de pdf-versie van deze vertellingen tot zijn/haar beschikking.
  Keuzevakstudenten en studenten van de taalloze variant: voor studenten die een Perzische tekst willen lezen: Jamalzadeh, “What’s Sauce for the Goose” (Dig Bileh Choghondar)

 • Turks: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, Istanbul, Birikim yayınları, 1981, met commentaar van Atilla Özkırımlı. (Exemplaar in de UB aanwezig; tekst wordt ook op BB in pdf aangeboden).
  Keuzevakstudenten en studenten taalloze variant: voor studenten die een Turkse tekst willen lezen:
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Ankara, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1982 (Exemplaar in de UB aanwezig,wordt als pdf op BB aangeboden). Als achtergrondliteratuur: Azade Seyhan, Tales of Crossed Destinies, The modern Turkish Novel in a Comparative Context, New York 2008, Chapter 3: Growing Pains of the Nation, pp. 41 – 56.

Blok 1
1. Arabisch/Nieuw-Perzisch/Turks:

 • Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, Muiderberg, Coutinho, 2003.

 • Petra de Bruijn, Checklist verhalende teksten, interne publicatie van de opleiding Arabisch, Nieuw-Perzisch, Turks, Universiteit Leiden 2002 (aan het begin van het semester beschikbaar op Blackboard).

 • Voorbeeldteksten in vertaling zijn aan het begin van het semester beschikbaar op Blackboard.

2.Teksten voor voorbeeld analyse:
2a. Arabisch: Muḥammad Aḥmad ʿAbd al-Walī, “Yā khabīr”, in diens Al-arḍ yā Salmā (Beiroet: Dār al-ʿAwda/Ṣanʿāʾ: Dār al-Kalima ,1978), 73-79 (UB-exemplaar in de werkgroepkast van de UB, en op Blackboard).

Keuzevakstudenten en studenten van de taalloze variant:

 • Muhammad Abdalwali, “Der Soldat und ich”, in Günther Orth (vert.), Gesichter und Orte. Modern Erzählungen aus dem Jemen (Norderstedt: Books on Demand GmbH 2004), 15-19 (de docent stelt bij aanvang van de colleges de tekst ter beschikking).

 • Mohammad Abdul-Wali, “Ya Khabiir”, in Denys Johnson-Davies (ed.), The AUC Press Book of Modern Arabic Literature (Cairo: The American University in Cairo Press 2006), 8-12 [deelvertaling] (UB-exemplaar in de werkgroepkast van de UB .].

2b. Perzisch:

 • Sâdeq Hedâyat, Atashparast (“de Vuuraanbidder”) in: Zende be gur (“Levend in het graf”). Tehran 1930

 • en div. herdrukken (de pdf-versie van deze vertelling wordt de student tot zijn/haar beschikking gesteld).
  Keuzevakstudenten en studenten van de taalloze variant:

 • Sâdeq Hedâyat, “De Vuuraanbidder” (Atashparast) in: Paul Slaats, Zeven korte Verhalen van Sadeq Hedayat, Amsterdam 1999.

2c. Turks:

 • Orhan Pamuk, “Birinci bolum, Galip Rüya’yı İlk Gördüğünde”, in, Kara Kitap, Istanbul, İletişim Yayınları, 1998 (25e druk of later; zelf aanschaffen of pdf op Blackboard).
  Keuzestudenten en studenten taalloze variant:

 • Orhan Pamuk, Het zwarte boek, vertaald door Margreet Dorleyn, Amsterdam, Arbeiderspers, 1998, hoofdstuk 1. “De eerste keer dat Galip Rüya zag” (Zelf aanschaffen, of Pdf op Blackboard)

Blok 2:
3a. Arabisch:

 • Zayd Muṭīʿ Dammāj, Al-rahīna ([Ṣanʿāʾ:] Wizārat al-iʿlām wa-l-Thaqāfa 1984 = Beiroet: Dār al-Ādāb 1984.

 • Daarnaast heeft de UB de uitgave London: Riad El Rayyes Books 1997, die we echter om praktische redenen niet gebruiken) (het voorgeschreven UB-exemplaar in de werkgroepkast van de UB).
  Keuzevakstudenten en studenten van de taalloze variant:

 • May Jayyusi & Christopher Tingley (vert. uit het Arabisch), The hostage. A novel by Zayd Muteeʿ Dammaj (New York: Interlink Books 1994).

 • Luc Baldit (vert. uit het Arabisch), Zayd Moṭî’ Dammâj. Al-rahîna. L’otage. Les aventures d’un jeune otage de l’imâm-roi au Yémen du temps jadi (z.p.: Edifra z.j.).

3b. Turks:

 • Adalet Ağaoğlu, Üç Beş Kişi, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1984 of latere druk. (aanschaffen of uit de UB halen)

 • Adalet Ağaoğlu, Curfew: a novel, vertaald door John Goulden, Austin, University of Texas Press, Modern Middle East Literatures in Translation Series, 1997. (soms 2e hands op Amazon verkrijgbaar, tekst op aanvraag bij docent beschikbaar).

 • Losse teksten over de opkomst van een Anatolische middenklasse in Turkije na 1950 worden verstrekt via Blackboard.

3c. Perzisch
Secundaire literatuur:

 • M.C. Hillmann, A Lonely Woman: Forugh Farrokhzad and her Poetry, Washington: Mage Publishers, 1987.

 • A.Karimi-Hakkak – K. Talattof, Essays on Nima Yushij : animating modernism in Persian poetry. Leiden: Brill 2004.

 • H. Katouzian, Sadeq Hedayat: his work and his wondrous world. London: Routledge 2008.

 • E. Yarshater (ed.) Persian Literature(Columbia lectures on Iranian studies, no. 3). Albany NY 1988.

 • De teksten die tijdens Blok 2 voor Perzisch wordt gelezen, wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docenten:
Dr. P. de Bruijn
Drs. R.E. Kon
Dr. J.T.L. (Johnny) Cheung

Opmerkingen

—-