Studiegids

nl en

Islamitische kunst en materiële cultuur

Vak
2013-2014

Toelatingseisen

Geen.

Beschrijving

De hoorcolleges van de cursus Islamitische kunst en materiële cultuur hebben een thematische opzet met aandacht voor onderwerpen als tekst en kalligrafie, beeldverbod en beeldcultuur, bedevaart en kunst, moskee-architectuur en -decoratie; tombes en sectarische kunst, patronage, representatie en gender, paleisarchitectuur, waterarchitectuur, stedenbouw, paradijs en (tuin)kunst, en interculturalisatie. In de colleges wordt met name ingegaan op de voor de Islamitische kunst relevante (religieuze, sociale, politieke) context. De achtergrondliteratuur van de cursus behandelt diverse kunstuitingen (architectuur, kunsten van het boek, toegepaste kunsten etc.) in het islamitische cultuurgebied op een chronologische manier. Doordat de colleges en de achtergrondliteratuur een verschillende invalshoek hebben, maar wel nauw op elkaar aansluiten, ontstaat naast een samenhangend beeld ook diepergaand inzicht in de Islamitische kunst en materiële cultuur. Eenheid en diversiteit, dynamiek, interactie en ontwikkeling zijn de sleutelwoorden van deze cursus die beoogt het vaak monolithische en statische beeld van islam en islamitische kunst en cultuur te doorbreken.

Leerdoelen

De student verwerft goede kennis van de kunst en materiële cultuur van het islamitische cultuurgebied. De student(e) leert de achtergrondliteratuur op het gebied van de islamitische kunst en materiële cultuur zelfstandig te bestuderen aan de hand van studievragen (Blackboard) die voorbereiden op het eerste deeltentamen (50%) in de tussenweek.

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Infromatie volgt.

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen (50%) in de toetsweek tussen blok 3 en 4 over de zelfstandig gelezen achtergrondliteratuur.

  • Schriftelijk deeltentamen (50%) over de collegestof aan het einde van de cursus.

De deeltentamens kunnen niet worden herkanst. Als het gemiddelde van de 2 deeltentamens lager is dan 5,5 kan eenmalig worden herkanst (herkansing geldt voor 100%) over het geheel (achtergrondliteratuur en collegestof).

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Jonathan Bloom & Sheila Blair, Islamic Arts, London 1997 (of een latere druk) (447p, Phaidon Press, ISBN 071483176X. Paperback).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Studeren A la carte.
Voor contactonderwijs klik hier.

Contact

Dr. H.P.A. Theunissen