Studiegids

nl en

Exegese Nieuwe Testament 1: De historische Jezus: het verhaal en de verhalen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor dit college moet de cursus Grieks zowel als de cursus Inleiding Nieuwe Testament of een vergelijkbare cursus in het gebied van antieke letterkunde met goed gevolg zijn afgelegd.

Beschrijving

De palestijns-joodse leraar en wonderdoener Jezus van Nazareth hoort bij de historisch meest belangrijke figuren ter wereld. Het college zal zich aan de hand van de centrale bronnen over de vraag buigen: Wat kunnen we over deze persoon, zijn tijd en culturele context nog weten?
De cursus traint in de zelfstandige analyse en interpretatie van vooral vroegchristelijke narratieve teksten over het leven van Jezus van Nazareth, aan de hand van de centrale vraag: wat wilde de auteur de lezers van zijn tijd zeggen.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de student(e) vertrouwd met de historische interpretatiemethode en weet de aangewezen hulpmiddelen (concordantie, woordenboek, commentaren) te benutten. Hij / zij weet dat retorische analyse en lexicografisch onderzoek in contemporaine joodse, christelijke en pagane literatuur een onmisbaar deel zijn van de methode en kan eigen oordelen over de strekking van een passage uit de synoptici formuleren. De student(e) oefent zich in de bestudering van exegetische vakliteratuur en in het analyseren en interpreteren van narratieve stukken uit het Nieuwe Testament op basis van de Griekse tekst.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met wekelijkse groepsopdrachten.

h3.
Totale studielast: 5 × 28 = 140 uur

  • Het volgen van colleges: 2 × 12 = 24 uur – Groepsopdrachten 4 × 4 = 16 uur – Bestudering verplichte literatuur =100 uur – Voorbereiding mondeling tentamen = 40 uur

Toetsing

  • mondeling tentamen (70%)

  • presentatie en actieve deelname aan het college (30%)

Blackboard

Er wordt van Blackboard gebruik gemaakt ter beschikking stellen van studiemateriaal, uitgewerkte presentaties en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Ter aanschaffing aanbevolen:
Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (27e ed.).
W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments, Berlijn 1988 (6e editie);
A. Provoost, De eerste Christenen. Hun denken en doen, Kampen / Leuven 2009.

Verdere literatuur en worksheets voor de groepsopdrachten worden aan het begin van elke bijeenkomst bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en Blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. Jürgen K. Zangenberg
Mw. Drs. E. Klok

Opmerkingen

Gemiddeld zal elke deelnemer per week vier uur aan de voorbereiding van het college moeten besteden. Het college vindt doorgang bij minimaal drie deelnemers. Indien er minder belangstellenden aan het college willen deelnemen, wordt een aangepast programma aangeboden. Bij aanvang van de cursus krijgen de studenten een uitvoerige handleiding voor de exegese van het Nieuwe Testament uitgereikt. Wie vaker dan twee keer verzuimt moet de cursus wederom volgen.