Studiegids

nl en

Godsdienstsociologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen tot godsdienst en geloof dient te zijn gevolgd en afgerond. Dit vereiste geldt niet voor minorstudenten. ### Beschrijving

In dit college wordt een breed overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s van de theoretische en empirische godsdienstsociologie. De cursus valt uiteen in drie delen. In het eerste deel, Systematische Godsdienstsociologie, wordt er ingegaan op klassieke en hedendaagse sociologische theorieën over religie en religiositeit. Centrale vraagstukken in dit deel zijn: Wat is er specifiek sociologisch aan de godsdienstsociologische bestudering van religie? Hoe verhouden religie en samenleving zich tot elkaar? En waarom zijn (sommige) mensen religieus? Is het biologisch of cultureel bepaald of een individu religieus wordt, of kan iemand zelf kiezen? In het tweede deel, Modernisering en Religie: Secularisatie of Transformatie, bespreken we klassieke theorieën over modernisering en religie en kijken we kritisch naar het secularisatiedebat. De kernvraag is of modernisering leidt tot de vermindering van de macht, prestige en plausibiliteit van religie, zoals de klassieke secularisatiethese stelt, of dat modernisering eerder leidt tot transformatie van religie, een transformatie die onder andere subjectivisering van autoriteit en dedogmatisering van geloof inhoudt. We gaan de voorspellingen van een aantal verschillende theorieën over religieuze transformatie vergelijken met de resultaten van empirisch onderzoek in Nederland en wereldwijd. In het derde deel, Laatmoderne Religie, brengen we religie in de hedendaagse, laatmoderne, samenleving in kaart. We gaan op zoek naar religie binnen en buiten instituties en kijken naar religie in het publieke domein. Hoewel de cursus focust op Nederland en de Westerse wereld, zullen we ook af en toe een sociologisch blik werpen op religie elders in de wereld.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kent en begrijpt de student de belangrijkste sociologische theorieën over religie en religieuze veranderingsprocessen in de moderne wereld. Dat houdt in dat:
(1) de student kan uitleggen wat het onderzoeksonderwerp en de benaderingswijze / het perspectief van de godsdienstsociologie is en hoe de godsdienstsociologie zich verhoudt tot andere subdisciplines van de godsdienstwetenschap.
(2) de student de hoofdpunten kan uitleggen van een aantal theorieën over religie en religiositeit van klassieke en hedendaagse (godsdienst)sociologen.
(3) de student een beargumenteerd standpunt kan innemen in het debat over hoe religie verandert in de (laat)moderne wereld – of er bijvoorbeeld sprake is van secularisatie of subjectivering – en wat dergelijke veranderingsprocessen inhouden.
(4) de student de sociale organisatie en culturele context van laatmoderne religie in hoofdlijnen kan uitleggen.
(5) de student de verschillende sociologische theorieën over religie kritisch kan toetsen aan de empirische werkelijkheid.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege met opdrachten.

Van studenten wordt verwacht dat ze goed voorbereid naar de colleges komen en dat ze constructief bijdragen aan de discussie.

Studielast

Total studielast: 5 × 28 = 140 uur

  • Volgen van colleges: 2 × 12 = 24 uur

  • Bestudering verplichte literatuur en takehometentamen, voorbereiding colleges en takehometentamen c. 400 pagina’s / 4 p/uur = 100 uur

  • Voorbereiding discussiesessies = 16 uur

Toetsing

Schriftelijk take home-tentamen 70 %, bestaande uit drie essayvragen, max. 3000 woorden.
30% van het cijfer wordt bepaald door de mondelinge bijdragen van de student in de colleges, voornamelijk in de discussiesessies

Blackboard

Het college wordt ondersteund door Blackboard Power point-presentaties (van docent en presentatiegroepen) en ander studiemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld. Opdrachten in verband met de voorbereiding van de colleges worden tevens op Blackboard gegeven.

Literatuur

Als studieboek gebruiken wij Grace Davie (2013), The Sociology of Religion: A Critical Agenda, second edition, London: SAGE. Studenten worden geacht dit boek aan te schaffen. We lezen ook een aantal artikelen aal aanvullende literatuur. Mastercopies van deze artikelen worden beschikbaar gesteld. Nadere informatie hierover verschijnt januari 2014 op Blackboard.
h3. Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Neem voor meer informatie contact op met drs. M. Davidsen

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.