Studiegids

nl en

Sociolinguïstiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college bestuderen we de wijze waarop taal gebruikt wordt in de context van de maatschappij, onder meer als middel om sociale cohesie en sociale verscheidenheid te definiëren en te onderhouden. Groepsidentiteit staat hierbij centraal. Zoals we zullen zien kunnen groepen door allerlei verschillende factoren gedefinieerd worden, zoals etniciteit, gender, leeftijd of (sociaaleconomische) klasse. Enerzijds krijg je tijdens het hoorcollege een overzicht van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methodes die binnen de sociolinguïstiek het meest gangbaar zijn. Anderzijds gaan we kijken naar micro- en macrovariatie in taalgebruik, zoals we die vinden in taalvarianten als ebonics, de zogenaamde boku/watasi-taal in het Japans en Valley Girl speech, maar ook bij diglossie en taalregisters. Daarbij zullen we meertaligheid, taalcontactverschijnselen, “folk linguistics” en taaldood behandelen met betrekking tot Europa en de rest van de wereld. In de werkgroepen worden aan de hand van het leeswerk wekelijks opdrachten besproken. Daarnaast wordt er, onder begeleiding van de docent, een empirisch onderzoekje gedaan over een actueel onderwerp uit de sociolinguïstiek.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken studenten over

 • kennis van de gangbare theorieën en de problematiek van de sociale functie van taal

 • inzicht in de aard van regionale en sociale variatie in taal

 • inzicht het gebruik van taal als machtsmiddel

 • kennis van en inzicht in het gebruik van verschillende methoden bij het analyseren van verbale en non-verbale kenmerken van taaluitingen van verschillende sociale, etnische, gender-groeperingen en van informele en formele registers, in heden en verleden

 • vaardigheden in het doen van een empirisch onderzoekje op het terrein van een onderwerp binnen de sociolinguïstiek en in de verslaglegging van de resultaten daarvan.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege (Nederlands in het hoorcollege, Engels in de werkgroepen)

Studielast

 • totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur): 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • tentamen: 2 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur, tijd voor het maken van opdrachten, voorbereiding op het college: 97

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief onderzoek): 15 uur

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. Mogelijkheden (NB indien voor een combinatie van toetsvormen wordt gekozen dient gespecificeerd te worden welke weging gehanteerd wordt in de totstandkoming van het eindcijfer):

 • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice) (60%)

 • werkstuk, paper e.d. (30%)

 • mondelinge bijdrage aan de cursus (10%)

Blackboard

Ja: weekprogramma (leeswerk + wekelijkse opdrachten), inleveren gemaakte opdrachten (SafeAssign), contact studenten en docenten, registratie cijfers.

Blackboard

Literatuur

Mesthrie, Rajend, Joan Swann, Anna Deumert and William L. Leap (2009), Introducting Sociolinguistics [2nd ed.], Edinburgh: Edinburgh University Press

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de studiecoördinator