Studiegids

nl en

Israël in de moderne literatuur

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Geschiedenis van het Moderne Israel (5553OHL1H). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Geschiedenis van het Moderne Israel (5553OHL1H).

Beschrijving

Deel A: de geschiedenis van de Staat Israel wordt belicht vanuit het oogpunt van de literatuur. Per periode wordt een aantal auteurs behandeld en worden tekstvoorbeelden (voor zover nodig ook in vertaling) gegeven. Van de studenten wordt een actieve houding verwacht wat betreft voorbereiding van teksten en opzoeken van biografische gegevens.
Deel B: oefening in actieve taalbeheersing in aansluiting op de literatuurcolleges (deel A).

Leerdoelen

  • Het doel van dit college is om (voor wat betreft deel A): de deelnemers te voorzien van kennis van de Israëlische literatuurgeschiedenis en die te laten aansluiten bij de reeds opgedane kennis van de geschiedenis van de Staat Israël in algemene zin, en (voor wat betreft deel B) actieve taalbeheersing verder te verbeteren.

  • Dit college beoogt de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid): Luisteren: B1, Lezen: C1, Gesproken interactie: B1, Gesproken productie: B1, Schrijven B1.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 52 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 62 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • Deel A: inbreng colleges, opdracht toetsweek, presentatie = 25%, schriftelijk tentamen in mei over behandelde auteurs en stromingen = 50%

  • Deel B: mondeling tentamen = 25%.

Herkansing in overleg.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. H. Neudecker. Telefoon: 071-527 4168.