Studiegids

nl en

Ethiek (godsdienstwetenschappen)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het tentamen Wetenschapsfilosofie moet zijn afgerond.

Beschrijving

De eerste acht colleges hebben een inleidend karakter. Ingegaan zal worden op Ethiek als wijsgerige discipline, alsook op de vraag naar de aard van de moraal als ‘object’ van Ethiek. Speciale aandacht is er voor de verhouding tussen ethiek en religie. De laatste vier colleges gaan in op een specifiek maar alomvattend ethisch thema: ‘integriteit’. Ter voorbereiding wordt van de student gevraagd telkens een aangegeven gedeelte uit het boek, dan wel een tijdens college uitgedeelde tekst, te lezen.

Leerdoelen

  • Doelstelling van het college is het opbouwen van bekendheid met de voornaamste typen van wijsgerig-ethische reflectie.

  • Het opbouwen van het vermogen deze typen historisch en systematisch te situeren en ze onderling met elkaar te vergelijken.

  • Het opbouwen van het vermogen actuele morele dilemma’s te herformuleren in termen van genoemde hoofdtypen van ethische reflectie.

  • Het vermogen actuele morele debatten, met name inzake religieproblematiek, van enig gefundeerd commentaar te voorzien.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 12 weken = 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 4 ects

Toetsing

  • Uitwerking oefenvragen. Zie toelichting op Blackboard (Assignments). De beoordeling telt mee voor een vijfde voor het eindcijfer.

  • Open-boektentamen. De tentamenstof omvat: Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics en Bert Musschenga, Integriteit. Over de eenheid en de veelheid van de persoon, alle uitgedeelde teksten en de collegestof.

Tijdens het tentamen mogen worden gebruikt: de boeken van MacIntyre en Musschenga, en de uitgereikte teksten.

Onderling overleg tijdens het tentamen is niet toegestaan!

Voor ieder onderdeel afzonderlijk moet minimaal een 5.5 gehaald worden. Een student is geslaagd voor de reeks met een eindcijfer van 6 of hoger.

Blackboard

In dit collegeblok wordt op een meer gevorderd niveau van Blackboard gebruik gemaakt dan in de propedeusecolleges Geschiedenis van de filosofie. Wekelijks dienen wisselende groepjes studenten oefenvragen te maken en op Blackboard in te leveren.

Literatuur

  • Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics. A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, University of Notre Dame Press 2002 (1967), ISBN 0415287499

  • Bert Musschenga, Integriteit. Over de eenheid en veelheid van de persoon, Utrecht, Lemma (2004), ISBN 905931283x

Aanmelden

Reguliere studenten dienen zich aan te melden via Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte onderwijs: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.W. Sneller (docent).

Opmerkingen

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.