Studiegids

nl en

Symbolisme, historische Avant-garde en modernisme (Stromingen 2)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college is het tweede in de reeks van stromingen-colleges binnen Film- en Literatuurwetenschap. Het behandelt het laat-negentiende-eeuwse symbolisme, de historische avant-garde bewegingen uit de vroege twintigste eeuw en het modernisme. Symbolistische poëzie en de zintuigen staan centraal in het eerste deel van het college. We bespreken gedichten van Franse symbolisten als Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé, Herman Gorters Mei, maar ook theoretische en literatuurhistorische teksten die de specifieke kenmerken van deze stroming belichten.
De historische avant-garde omvat een reeks roemruchte bewegingen als het futurisme, het surrealisme en dada. Hun poëtica berustte op een anti-institutioneel karakter en verzette zich tegen de ‘autonomie’ van de kunst. Dit verzet krijgt gestalte in opruiende manifesten, in klankgedichten, in provocerende museumstukken en in literaire teksten. We lezen een aantal manifesten en bespreken het werk van avant-gardistische auteurs als Vladimir Majakovski, Andre Breton, Kurt Schwitters en Paul van Ostaijen.
De historische avant-garde kan in nauwe samenhang met het modernisme worden gezien, te meer omdat beide stromingen gezien kunnen worden als specifieke reacties op het sociaal-culturele fenomeen van de moderniteit: industrialisering, urbanisatie, economische expansie, de toenemende snelheid van het openbare leven en de daarmee samenhangende veelheid aan indrukken. Enerzijds kenmerken beide stromingen zich door een streven naar formele vernieuwing. Anderzijds onderscheidt het modernisme zich door een extreme subjectivering van literatuur, taal wordt als een ‘tweede huid’ voor het subject, ‘particulier als een vingerafdruk’. Verschillende vormen en aspecten van het modernisme komen aan de orde, alsmede werk van bekende modernistische auteurs als T.S. Eliot, William Faulkner, Franz Kafka, Thomas Mann, Martinus Nijhoff, Luigi Pirandello, Jean Rhys, en Virginia Woolf.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student inzicht in de meest invloedrijke stromingen c.q. ontwikkelingen binnen de westerse literatuur gedurende de periode van ca. 1880 tot 1945, en in de theorieën hierover;

  • is de student in staat kennis van literaire stromingen van het symbolisme, de historische avant-garde en het modernisme te koppelen aan de historische context van deze stromingen;

  • heeft de student inzicht in de relatie van literatuur ten opzichte van het sociaal-culturele fenomeen van de moderniteit;

  • is de student bekend met de specifieke literaire procédés, de thematiek en de (politieke) inzet van de drie stromingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat (10%), mid-term assignment (30%), schriftelijk tentamen (60%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en op Blackboard.
Verschillende primaire teksten (romans en gedichten). Titels nader te bepalen: zie Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte.
Contractonderwijs.

Contact

Mw. dr. L. Minnaard

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.