Studiegids

nl en

Paragone: conflict en samenwerking tussen woord en beeld

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Vanaf de klassieke oudheid is er nagedacht over de verschillen en overeenkomsten tussen woord en beeld, vaak uitlopend in de privilegering van het ene medium boven het andere. In dit college zullen zowel belangrijke theoretische teksten als literaire, kunst en filmische praktijken aan bod komen die een reflectie over woord- en beeldrelaties betreffen. Aan bod komen zowel klassieke als moderne auteurs van Horatius tot Barthes, Lessing tot Krauss, Sterne tot Apollinaire, maar ook onderwerpen als: medium specificiteit, intermedialiteit en het “post-medium” tijdperk; allegoriëen, emblemata, en andere vormen van beeldspraak; collage & montage; calligrammen, concrete poëzie, en conceptuele kunst; beeldromans en strips; foto- en filmessays.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van woord – beeld relaties en verschillen;

  • kan de student reflecteren over relaties tussen literatuur en visuele kunsten als verschillende, maar niet tegenovergestelde manieren om tekens en betekenis te produceren;

  • heeft de student inzicht in de retorische kunstgrepen die in de respectievelijke kunstvormen gebruikt worden;

  • is de student in staat om mengvormen van woord en beeld te beschrijven en te analyseren en middels een betoog een interpretatie daarvan te voor te stellen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkcollege

Toetsing

Midterm tentamen (20 %) Schriftelijk eind tentamen (80 %).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen via Blackboard. Een nader te bepalen selectie primaire teksten.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte.
Contractonderwijs.

Contact

Dhr. Prof.dr. E.J. van Alphen

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap