Studiegids

nl en

De Tweede Wereldoorlog

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Het historisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog bloeit als nooit tevoren. Dit geldt ook voor de specifiek militaire aspecten van dit conflict. Over tal van vraagstukken wordt een levendig debat gevoerd. Opmerkelijk is dat het onderzoeksterrein in de loop der tijd flink is uitgebreid. Er is tegenwoordig niet alleen aandacht voor de militaire operaties an sich, maar ook voor bijvoorbeeld de betrokkenheid van de burgerbevolking bij het oorlogsgeweld, voor schendingen van het oorlogsrecht, voor het lot van krijgsgevangenen, voor de logistiek en voor de ervaringen van de ‘gewone’ frontsoldaat. In dit werkcollege gaan we ons verdiepen in de vraag hoe sinds 1945 de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog zich heeft ontwikkeld. We zullen dit onder meer doen door een aantal – in de loop der decennia verschenen – overzichtswerken over deze oorlog aan een kritische vergelijking te onderwerpen. Tevens zal van iedere student worden gevraagd een werkstuk te schrijven over een vraagstuk uit de Tweede Wereldoorlog dat onderwerp is (geweest) van historisch debat. Te denken valt aan thema’s als de strategische luchtbombardementen op de Duitse en Japanse steden, het begrip Blitzkrieg, de snelle nederlaag van Frankrijk in het voorjaar van 1940, de rol van vrouwen bij de oorlogsinspanningen, de behandeling van krijgsgevangenen en vraag of de strijd in de Pacific door racistische motieven werd gedreven.

Leerdoelen

 • Kennis en inzicht in de ontwikkeling de militaire geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog en de belangrijkste historische debatten op dit terrein.

 • De vaardigheid om een historisch debat te analyseren, de verschillende standpunten te wegen en daarover een eigen oordeel te vormen.

 • Het verrichten van literatuurstudie.

 • Oefening in het houden van een mondelinge presentatie.

 • Het leren kritisch gebruik te maken van auiovisueel bronnenmateriaal.

 • Het leren opzetten van een eigen onderzoeksplan en het schrijven van een werkstuk.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast is 280 uur.

 • Volgen WC is 28 uur.

 • Bestuderen van de verplichte literatuur en voorbereiden referaat is 100 uur.

 • Schrijven van een werkstuk is 152 uur.

Toetsing

 • Werkstuk, paper e.d. (60%)

 • Referaat, mondelinge presentatie (30%)

 • Participatie tijdens de colleges (10%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor powerpoints en studiemateriaal.

Literatuur

 • Richard J. Overy, Why the allies won. Londen [meest recente druk].

Verdere literatuur nader te bepalen.

Aanmelding

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Prof. Dr. B. Schoenmaker.