Studiegids

nl en

München als trauma. De Europese verzoeningspolitiek van de jaren 1930 en de politiek van de herinnering eraan

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Op instigatie van Benito Mussolini kwamen Mussolini, Neville Chamberlain, Edouard Daladier en Adolf Hitler samen op de zogeheten Conferentie van München van 29 september 1938. De voorgaande jaren werd de toon waarmee Hitler over het ongedaan maken van het Duitse territoriumverlies in Europa en overzee sprak agressiever. Een deel van Hitlers politiek was gericht op het ongedaan maken van het Verdrag van Versailles (1919). Op de genoemde conferentie bespraken deze vier mannen de condities waarop oorlog voorkomen kon worden. Als een deel van Tsjechoslowakije aan het Derde Rijk zou worden toebedeeld, zou een oorlog uitblijven. Een dag later sprak Neville Chamberlain de historische woorden: “We regard the agreements signed last night as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.” Desondanks brak de oorlog uit, die in korte tijd uitmondde in een tweede wereldoorlog. Door deze ontwikkelingen kreeg de verzoeningspolitiek – appeasement – een negatieve klank.

Dit werkcollege kent een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt, in de eerste drie sessies, het spoor gevolgd van de geschiedenis van de Conferentie van München als zodanig. Anderzijds wordt, in sessies 4-6, het spoor gevolgd van de wijze waarop de herinnering aan de politiek van het herinneren van en aan ‘München’ politiek is ingezet na 1945. De studenten kiezen één van deze twee sporen voor een individueel onderzoeksproject, waarbij ze zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren en daarbij passende secundaire bronnen een literatuuronderzoek opzetten

Leerdoelen

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

  • Een overzicht geven van historiografische debatten over de verzoeningspolitiek van de jaren dertig.

  • Diverse methodologieën die gebruikt worden in de geschiedschrijving over appeasement kritisch evalueren.

  • Een overzicht geven van secundaire bronnen die bestudeerd kunnen worden om een geschiedenis over de verzoeningspolitiek te kunnen schrijven.

  • Zelfstandig een vraagstelling formuleren voor hun eindwerkstuk en daarbij passende (primaire en) secundaire bronnen zoeken.

  • Een werkstuk schrijven op het niveau van een tweedejaars bachelorstudent.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast is 280 uur.

Toetsing

  • Participatie tijdens bijeenkomsten: 10%

  • Referaat met positionering eigen deelonderzoek (historiografisch, methodologisch, theoretisch): 30%. Studenten nemen een hand-out mee voor de docent en de medestudenten. Iedere student treedt minimaal één keer op als referent bij het referaat van een ander.

  • Eindwerkstuk: ca. 10-15 pagina’s A4): 60% van het eindcijfer. Deadline: 13 december 2013; 17.00 uur. Het werkstuk wordt per email ingeleverd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor het deelnemen aan discussiefora en voor samenwerkingsverbanden.

Literatuur

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact information

Email: Mw. Dr. A.C.M. Tijsseling