Studiegids

nl en

Van telegraaf tot Internet: Communicatie in de 19e en 20e eeuw

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Communicatie en de moderne samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Communicatiesystemen zijn heel belangrijk geweest in verschillende sectoren, voor het staatsapparaat, maar hebben mensen ook op individuele basis in staat gesteld over lange (of korte) afstanden met elkaar te communiceren. Daarnaast is de communicatiesector een grote werkgever en bakermat van vele technologische innovaties. De ‘communicatie-revolutie’ is zelfs een cliché geworden dat bij iedere nieuwe vorm van communicatie wordt afgekondigd. De telegraaf verschilde daarin niet van het internet.
Dit college bevraagt kritisch of er van communicatierevolutie(s) sprake is geweest, en zo ja, voor welke aspecten dat precies geldt. Daarnaast onderzoeken we voor wie de nieuwe vormen van communicatie überhaupt toegankelijk waren. Het college behandelt de opkomst van de verschillende vormen van communicatie gedurende de 19e en 20e eeuw. Daarbij wordt ruim aandacht geschonken aan elektrische telegrafie, een vorm van communicatie die nauw verweven is geweest met diplomatieke verhoudingen en veel invloed heeft gehad op de pers en nieuwsgaring. Ook heeft de telegraaf een aanzienlijk aandeel gehad in het verbinden van imperia, zoals het Britse Rijk, of staten van continentale omvang, zoals de Verenigde Staten.
Het college valt uiteen in verschillende delen. Eerst volgt een algemene introductie in combinatie met een totaaloverzicht van de belangrijke ontwikkelingen op communicatiegebied in de afgelopen twee eeuwen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de historiografische ontwikkelingen binnen de communicatiegeschiedenis. Daarna worden capita selecta uit de communicatiegeschiedenis aan de orde gesteld, met ruime aandacht voor de telegraaf. Er wordt daarbij nadrukkelijk aandacht besteed aan grensoverschrijdende infrastructuur en de transnationale dimensie van communicatie.

Leerdoelen

Na het afronden van dit Bachelor Werkcollege:

  • hebben studenten brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van communicatiesystemen in de 19e en 20e eeuw;

  • kunnen studenten mondeling en schriftelijk verslag doen van relevante historiografische debatten binnen de communicatiegeschiedenis;

  • kunnen studenten kritisch op communicatiehistorische vakliteratuur en primair bronnenmateriaal reflecteren;

  • kunnen studenten zelfstandig een werkstuk opzetten, een daarbij behorende relevante vraagstelling formuleren, en voor de beantwoording relevante bronnen selecteren en verwerken.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast is 280 uur.

Toetsing

  • Participatie, actieve deelname aan de werkgroepen, opdrachten (20%).

  • Referaat, mondelinge presentatie (10%).

  • Werkstuk circa 6.000 woorden (70%).

Aanvullende eis: Alle onderdelen dienen voldoende te zijn.

Blackboard

Er wordt bij de cursus actief gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Email: Dr. F. Schipper.