Studiegids

nl en

Directe Belastingen I

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten Fiscaal recht die minder dan 90 ECTS aan vakken van het bachelorcurriculum (incl. propedeusevakken) Fiscaal recht hebben behaald, mogen niet deelnemen aan onderwijs, noch aan enigerlei vorm van toetsing in het vak Directe Belastingen I.

Beschrijving

In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing centraal van particulieren die geen winst uit onderneming genieten. Eerst wordt aandacht besteed aan het systeem en de achtergrond van de inkomstenbelasting (Wet IB 2001). In dat kader komt aan de orde hoe de Wet IB 2001 is opgebouwd, hoe het boxensysteem werkt, of de inkomstenbelasting een individuele belasting is en of sprake is van een analytische of synthetische belasting. Daarna wordt ingegaan op de heffingen over looninkomsten. Ook andere inkomensbronnen dan loon komen aan de orde. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan andere vormen van inkomen uit werk en woning en aan het inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud:

 1. U heeft inzicht in het systeem en de theoretische achtergronden van de heffing van inkomstenbelasting van niet-ondernemers.
 2. U heeft inzicht in de samenhang tussen de inkomstenbelasting en loonbelasting.
 3. U heeft kennis van de heffing van inkomstenbelasting op onderdelen van inkomen uit werk en woning.
 4. U heeft kennis van de heffing van inkomstenbelasting op inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

Eindtermen vaardigheden:

 1. U kunt uit een casus op het terrein van de inkomstenbelasting of loonbelasting de relevante fiscale problematiek destilleren.
 2. U kunt met één of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.
 3. U kunt gericht zoeken naar opgegeven literatuur/ jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.
 4. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de inkomstenbelasting en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
 5. U kunt ten aanzien van een stellingname van een ander op de hiervóór genoemde terreinen van de inkomstenbelasting een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vóór aanvang van het hoorcollege te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkboek:
Staat op Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr M.H.C. Ruijschop

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: m.h.c.ruijschop@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In dit vak wordt het participantensysteem gehanteerd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.