Studiegids

nl en

Daders en Slachtoffers

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee delen van elk 7 weken: een dader- en slachtofferdeel. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische en victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van dader- en slachtofferschap, gevolgen van dader- en slachtofferschap, de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen, methoden in dader- en slachtofferschaponderzoek en maatschappelijke beeldvorming over dader- en slachtofferschap.

In de cursus zal de nadruk liggen op veelvoorkomende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit, maar ook wordt aandacht besteed aan (relatief) nieuwe vormen van criminaliteit, zoals milieu- en financieel-economische (organisatie-)criminaliteit.

Beide cursusdelen bestaan uit een reeks van 5 hoorcolleges, 5 werkgroepen en 1 deeltoets. Tijdens de hoorcolleges zal aan de hand van de actualiteit, beeldmateriaal en klassikale opdrachten dieper worden ingegaan op de literatuur. Tijdens de werkgroepen verzorgen studenten een groepspresentatie over een thema dat aansluit bij de betreffende week en zal, aan de hand van opdrachten, worden stilgestaan bij de studiestof. De onderwerpen voor de groepspresentaties worden door de docenten van tevoren vastgesteld. Studenten kunnen zich voorafgaande aan de cursus op het onderwerp van hun keuze inschrijven. Hierbij geldt het adagium “Wie ’t eerst komt, die ’t eerst maalt.” Aan het einde van elk cursusdeel zal worden geoefend met toetsvragen. Beide cursusdelen worden afgesloten met een deeltoets.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan dader- en slachtofferschap uitleggen;

 • meetproblemen in dader- en slachtofferonderzoek benoemen;

 • theorieën over dader- en slachtofferschap, over gevolgen van dader- en slachtofferschap, over angst voor slachtofferschap en over beeldvorming rondom daders en slachtoffers uitleggen (aan de hand van een casus);

 • de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen beschrijven (aan de hand van een casus);

 • aan de hand van een korte beschrijving van het design van een fictief onderzoek, de aard van samenhang tussen twee variabelen beoordelen en benoemen, alsmede de methodologische kwaliteiten van de studie;

 • eenvoudige tabellen en grafieken over dader- en slachtofferschap interpreteren;
  een presentatie voorbereiden en houden over een thema gerelateerd aan dader- en slachtofferschap, samen met medestudenten.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2 × 5 voor beide onderdelen

 • Namen docenten: Dr. mr. M.J.J. Kunst (slachtofferdeel) en mw. Dr. G. van Eijk (daderdeel)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Literatuurstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 × 5 voor beide onderdelen

 • Namen docenten: Dr. mr. M.J.J. Kunst (slachtofferdeel) en mw. Dr. G. van Eijk (daderdeel)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: literatuurstudie en huiswerkopdrachten.

Spreekuren

 • Aantal à 1 uur: 2 × 5 voor beide onderdelen

Toetsing

 • Deeltoets Daders: 2 uur

 • Nabespreking: 2 uur

 • Deeltoets Slachtoffers: 2 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Twee schriftelijke deeltoetsen bestaande uit (essay-)vragen. Één deeltoets zal bestaan uit vragen die betrekking hebben op het daderdeel en de andere deeltoets uit vragen die betrekking hebben op het slachtofferdeel.

Becijfering

 • Het tentamencijfer is het gemiddelde van beide deeltoetsen (beide onderdelen tellen dus voor 50% mee). De cursus kan alleen worden gehaald, indien de deelnemende student een voldoende heeft gehaald voor beide deeltoetsen èn een voldoende heeft gehaald voor de groepspresentatie. Alleen in dat geval krijgt de deelnemende student de studiepunten voor het vak (10 EC) toegekend.

 • Voor beide deeltoetsen wordt een cijfer aan het OIC doorgegeven. De cijfers voor de eerste deeltoets worden ongeacht het resultaat voor de groepsopdracht doorgegeven aan het OIC. Indien de tweede deeltoets wordt voldaan maar de bijdrage aan de groepspresentatie niet, dan zal voor de tweede deeltoets het cijfer 5 aan het OIC worden doorgegeven. Daarop geldt één uitzondering: Indien voor de tweede deeltoets lager dan een 5 is gehaald, dan wordt dat cijfer aan het OIC doorgegeven.

 • Per onderdeel kunt u deelnemen aan de conditionele herkansing.

 • Mits voldoende blijven de (deel-)cijfers conform de facultaire regels voor de geldigheidsduur van tentamens aan het einde van het studiejaar staan.

 • De bijdrage aan deze presentatie wordt individueel beoordeeld met een voldoende/onvoldoende. Inschrijving voor de groepspresentatie dient voorafgaande aan de cursus – middels de op Blackboard en/of in de op Blackboard geplaatste vakleidraad aangegeven procedure – te geschieden. Wanneer u zich hier niet aan houdt en niet door de vakcoördinator alsnog bij een bestaand groepje kunt worden ingedeeld, dient u – bij wijze van herkansing – een vervangend paper te schrijven. Als u een onvoldoende haalt voor de groepspresentatie, kunt u eveneens via een paper over het onderwerp van de groepspresentatie alsnog dit onderdeel voldoen.

 • Bij een voldoende blijft de beoordeling van de groepsopdracht staan aan het einde van het studiejaar en ook geldig in de volgende studiejaren (mits binnen de facultaire regels van de geldigheidsduur van tentamens). Als u in het collegejaar 2012-2013 de groepsopdracht heeft voldaan, kunt u – onder overlegging van een e-mail waaruit blijkt dat zij die opdracht in dat collegejaar hebben voldaan – eenmalig een verzoek tot vijstelling van de groepsopdracht bij de vakcoördinator indienen.

Werkgroepen
U bent verplicht aanwezig te zijn bij de werkgroep waarin u samen met mede-studenten een groepspresentatie dient te verzorgen. Dit geldt ook voor deeltijdstudenten.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.23

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl