Studiegids

nl en

Bachelor Thesis

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Alleen studenten CA-OS die reeds hun propedeuse hebben behaald, komen in aanmerking voor het schrijven van de BA scriptie.

Beschrijving

Als afsluiting van de opleiding schrijft de student een bachelorscriptie. De scriptie wordt geschreven onder begeleiding van een docent en gaat over een door de student zelf te bepalen onderwerp, in overleg met de begeleider. Ter ondersteuning van het scriptie traject volgt de student de BA scriptie cursus, welke bestaat uit verplichte bijeenkomsten die door diverse docenten verzorgd worden. Bij de colleges worden opdrachten gegeven die ondersteuning bieden in iedere fase van het schrijfproces.

Leerdoelen

De BA scriptie is een literatuur onderzoek waarin studenten bestaand wetenschappelijk onderzoek moeten verwerken en beoordelen. De volgende leerdoelen zijn van toepassing:

 • Het formuleren en operationaliseren van een onderzoeksvraag die past binnen de discipline culturele antropologie/ontwikkelingssociologie

 • Het zelfstandig verzamelen van wetenschappelijke literatuur over deze onderzoeksvraag

 • Het bestuderen, vergelijken en beoordelen van de verzamelde literatuur

 • Het schrijven van een bondige, goed gestructureerde academische tekst die een antwoord levert op de onderzoeksvraag met kritische gebruikmaking van de literatuur

Rooster / tijdspad

 • 4 hoorcolleges: 25 oktober en 6 december 11-13 uur in zaal 1A09, 7 februari 11-13 en 4 april 9-11 uur in zaal 0A33. De bijeenkomst van 25 oktober is bedoeld als instructie voor het schrijven van de scriptieopzet (voorstel) die ingeleverd moet worden op 15 november 2013 (zie onderaan).

 • Vóór het eerste college op 25 oktober dienen studenten zich ook op Blackboard aan te melden voor het onderdeel BA scriptie 2014-2013.

 • 15 november 2013: uiterlijke datum voor het inleveren van een scriptieopzet (korte beschrijving van het gekozen scriptie-onderwerp) bij de scriptie-coördinator mw. R. Kok. Bij het kiezen van een onderwerp moeten de literatuur en onderwerpen van eerder gevolgde CA-OS vakken als uitgangs- of aanknopingspunt dienen, aangevuld met zelf gevonden literatuur. Zie verder de richtlijnen voor de scriptieopzet. De scriptieopzet moet in geprinte vorm en in tweevoud worden ingeleverd in het postvakje van de BA-scriptiecoördinator mw. R. Kok. De scriptiecoördinator zal aan de hand daarvan aan elke student een scriptiebegeleider toewijzen.

 • Begin december 2013: aan iedere student wordt een begeleider toegekend. Studenten worden hierover op de hoogte gesteld aan het eind van november en dienen in de loop van december (vóór het Kerst-reces) contact op te nemen met hun scriptiebegeleiders.

 • December: Bibliotheekpracticum 12, 13, 19 en 20 december 2013, 9-11 uur, zaal 1A30. LET OP: studenten volgen 1 bijeenkomst, indeling wordt bekend gemaakt via Blackboard

 • Januari 2014: collegevrije maand waarin met het schrijven moet worden begonnen

 • Begin mei 2014: eerste versie van de scriptie wordt ingeleverd

 • Juni 2014 uiterlijke datum voor het inleveren van de definitieve versie van de scriptie (in pdf en 3x geprint/ingebonden bij het secretariaat). Precieze datum en tijd volgen

Studenten die niet in augustus 2014 willen afstuderen maar bijvoorbeeld in januari 2015, worden met klem verzocht om met de scriptie toch in 2013 te starten en hun afstudeerplannen in de scriptie-opzet bekend te maken!

Studenten die reeds in een eerder collegejaar zijn begonnen met de scriptie, maar nog niet klaar zijn, worden verzocht om de scriptiecoördinator mw. R. Kok en hun begeleider hierover te informeren.

Onderwijsvormen

Studiebelasting: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • schrijven van een literatuurscriptie (minimaal 10.000 en maximaal 12.000 woorden), inclusief literatuurstudie = 250 sbu

 • 4 verplichte hoorcolleges van 2 uur incl. korte opdrachten = 12 sbu

 • 1 verplicht bibliotheekpracticum van 2 uur aangevuld door 2 uur aan voorbereiding via een Blackboard module = 6 sbu

 • bestuderen van het naslagwerk: Joy de Jong (2011)_Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie._Bussum: Coutinho. = 12 sbu

Toetsing

 • Beoordeling van de scriptie door de begeleider en de tweede lezer (beiden door de coördinator toegewezen) vindt plaats conform de aandachtspunten voor het nakijken van BA scripties .

 • De eerste versie van de scriptie moet bij de begeleider worden ingeleverd uiterlijk in de eerste week van mei 2014 (eerder mag ook).

 • De definitieve, geprinte en ingebonden versie van de scriptie (in drievoud) moet bij het secretariaat worden ingeleverd uiterlijk op nader bekend te maken datum in juni 2014 voor 17:00 uur of eerder (i.o.m. individuele begeleider). Zie voor aanvullende voorwaarden het scriptie draaiboek. Tevens moet een digitale versie van de scriptie (PDF) worden opgestuurd/ingeleverd naar/bij het secretariaat (secrcaos@fsw.leidenuniv.nl).
  Na deze datum zal de beoordeling van de scripties plaatsvinden.

 • Begeleiding en beoordeling van scripties is in de maanden juli en augustus niet mogelijk i.v.m. onderzoeksverplichtingen van de docenten.

Cursusprogramma

Deze cursus heeft tot doel het schrijven van de BA scriptie te ondersteunen en de kwaliteit van de resultaten te verbeteren. De cursus bestaat uit bijeenkomsten die door diverse docenten verzorgd worden.

Bij de colleges worden opdrachten gegeven ter ondersteuning van iedere fase in het schrijfproces. Ook wordt gebruik gemaakt van het volgende handboek dat studenten dienen aan te schaffen vóór de eerste bijeenkomst: Joy de Jong (2011) Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

College 1: Voorbereiding voor de scriptie
In deze eerste bijeenkomst wordt het doel van de BA scriptie besproken en wordt het duidelijk hoe een scriptieopzet eruit ziet.

College 2: Vraagstelling en het belang van jouw scriptie
In dit college staan we stil bij het belang van een scherpe probleemstelling; de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van de scriptie; het maken van een voorlopige inhoudsopgave en het ordenen van gevonden literatuur.

Bibliotheekpracticum: informatievaardigheden
Het bibliotheekpracticum wordt in vier groepen gegeven op nader bekend te maken tijdstippen in december.
Het practicum is bedoeld om de informatie vaardigheden die tijdens de cursus Academische Vaardigheden reeds aan bod zijn gekomen op te frissen en uit te breiden. Dit zal helpen bij het vinden en beoordelen van literatuur via verschillende zoek machines.
Het practicum wordt voorafgegaan door het zelfstandig volgen van een Blackboard module. Dit wordt tijdens College 1 toegelicht. In aansluiting hierop volgen de studenten een inhoudelijke module (welke op verschillende niveaus afgestemd kan worden) die tijdens een practicum bijeenkomst in de computer zalen wordt gegeven. Het practicum wordt afgesloten met een eindtoets. Deze toets moet voldoende gemaakt worden.

College 3: Van inhoudsopgave tot tekst
Nu jullie een gedegen archief aan literatuur hebben aangelegd en een voorlopige inhoudsopgave hebben gemaakt zullen we in dit college laten zien dat daarbinnen verschillende typen hoofdstukken te onderscheiden zijn (theoretische, empirische en analytische hoofdstukken, en de inleiding en conclusie). Bovendien zijn binnen de gevonden literatuur ook verschillende typen bronnen te vinden (theoretisch, case studies, etnografisch).
Er wordt nader ingegaan op de vraag hoe je de gevonden literatuur nu kunt verwerken tot een consistente, goed leesbare tekst. Tevens staan we stil bij de vraag wat theorie is en hoe theorie gebruikt dient te worden binnen de scriptie. Tot slot wordt aandacht besteed aan het belang van zorgvuldige en consistente bronverwijzingen en literatuurlijsten.
Na dit college gaan studenten in samenspraak met hun begeleiders aan de slag met het schrijven van de empirische en theoretische hoofdstukken.

College 4: Van beschrijving tot analyse
Doel van dit college is te laten zien hoe de afzonderlijke scriptie hoofdstukken tot een geïntegreerd geheel kunnen worden door de stap van beschrijving naar analyse te maken. Met andere woorden: wat zijn de centrale ideeën die uiteindelijk als een rode draad door de scriptie zullen lopen? Een leidende vraag daarbij is: hoe helpt de gekozen theorie je om de empirie te analyseren en – andersom – wat leert de empirie je over de theorie? Ook wordt hier besproken wat de functie en aard van de inleiding en conclusie moeten zijn ten opzichte van de rest van de scriptie.
Na deze laatste bijeenkomst moeten studenten de scripties verder afronden in samenspraak met hun begeleiders.

Blackboard

Studenten worden verzocht om zich voor de Blackboardmodule “Bachelor Thesis CA-OS 2013-14” aan te melden omdat via deze weg de informatie zal worden verspreid. De module zal begin oktober 2013 worden geactiveerd.

Literatuur

Individueel te bepalen door student en zijn/haar scriptiebegeleider.

Aanmelden

Vóór 25 oktober aanmelden op Blackboard.
Tussen 25 oktober en 15 november moeten studenten via Blackboard een scriptieopzet inleveren om in aanmerking te komen voor begeleiding.

Aanmelding in uSisi is niet nodig.

Contact

BA-scriptiecoördinator: Renske Kok MA
tel: 071 527 6787, kamer 3A21 (Pieter de la Courtgebouw)
r.j.kok@fsw.leidenuniv.nl