Studiegids

nl en

Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Inleiding tot de beschrijvende statistiek. Data-matrix, variabelen en meetniveau; univariate analyses; weergeven van verdelingen met grafieken. Inleiding bivariate analyse en relaties; samenhang tussen twee variabelen. Inleiding steekproef en populatie; gegevens verzamelen; typen steekproef. Inleiding kansrekening; kansmodellen; uitkomstenruimte; kansregels. Discrete stochastische variabelen; verwachte waarde en variantie; kansdichtheidsfunctie, distributiefunctie. Steekproefverdelingen voor aantallen en proporties; binomiale kansverdelingen; normale kansverdelingen; standaardnormale kansverdeling. Toetsing van hypotheses; significantieniveau, kritiek gebied, alfa en beta fouten. Toetsen voor associatie tussen twee variabelen. Deze onderwerpen worden tijdens de verplichte SPSS-practica verder toegepast op data uit de antropologie en ontwikkelingssociologie.

Leerdoelen:

 • Univariate statistiek. Kennis van, met SPSS kunnen bepalen, en interpreteren van: geschikte univariate statistische maten, zoals gemiddelde en mediaan, op basis van onderzoeksvraag en meetniveau variabelen.

 • Bivariate statistiek. Kunnen kiezen, met SPSS toepassen en kunnen interpreteren van resultaten, van: geschikte bivariate statistische maat voor samenhang of het vergelijken van gemiddelden, op basis van onderzoeksvraag, meetniveau variabelen en mogelijke aannames (parametrisch of non-parametrisch)

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Maandagen en woensdagen van 7 april t/m 2 juni 2014, 9-12 uur (geen colleges op 21 april, 5 en 7 mei),
  zaal SA49, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden.

 • Practicum:
  Woensdagen 9 april t/m 28 mei 2014, 13-15 uur (tijd nog onder voorbehoud)
  Indeling per groep en locatie worden op Blackboard bekend gemaakt.

 • Deeltentamens in het Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden:
  1e deeltentamen: donderdag 17 april 2014, 10-11 uur
  2e deeltentamen: donderdag 1 mei 2014, 10-11 uur
  3e deeltentamen: woensdag 4 juni 2014, 9-12 uur

 • Herkansing:
  Vrijdag 27 juni 2014, 10-13 uur, zaal 1A27, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)

 • literatuur ca. 378 blz = 63 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. De tentamens tellen voor 75% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Een schriftelijk werkstuk dat tijdens de practica kan worden gemaakt; telt voor 25% van het eindcijfer.

Blackboard

Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Boek: Field, Andy (2009). Discovering Statistics using SPSS, Third edition.

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • De literatuur bij de cursus M&T1: Onderzoeksvaardigheden wordt bekend verondersteld. Dit geldt met name voor het boek van H. Russell Bernard (2006), Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Lanham: AltaMira Press.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Drs. Boog i.boog@fsw.leidenuniv.nl