Studiegids

nl en

Signaalverwerking en Ruis

Vak
2012-2013

Omschrijving

Dit vak behandelt de principes achter moderne elektronische meetmethoden en de praktische uitvoering ervan.
Het college begint met de behandeling van verschillende verschijningsvormen van Fourier transformaties en hun verwanten, hun toepassingen in het algemeen en in het bijzonder hun toepassingen in experimentele systemen.
Er is met name aandacht voor de overgang van analoge naar digitale signalen, overdrachtsfuncties, ruis, feedbacksystemen en OpAmps (operational amplifiers).

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit drie onderdelen:
Hoorcolleges en Werkcolleges worden geïntegreerd aangeboden. Tijdens de colleges worden de uitleg en het maken van opgaven afgewisseld.

Experimenteel werk: 7 dagdelen experimenteren in tweetallen.
Het experimentele onderdeel van SVR begint met drie losse middagen (SVR1, SVR2, en SVR3) waarin verschillende delen van het college worden uitgelicht. Studenten zijn in twee groepen ingedeeld en werken in tweetallen. Vóór elke labmiddag moeten opgaven gemaakt worden, te downloaden van Blackboard > Course Documents > Practicum
SVR 4 is een vrije opdracht, die zo’n vier dagdelen zou kunnen duren. Een aantal onderwerpen zijn een beetje uitgewerkt maar studenten kunnen ook met een eigen onderwerp komen.

Literatuur

  • Syllabus Signaalverwerking en ruis.

Rooster

Jaar 3
5e semester

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Het cijfer komt tot stand door een middeling van de toets halverwege het vak, het deeltentamen aan het einde van het vak en het laatste practicum SVR4. De toets kan alleen een hoger cijfer opleveren, anders wordt deze niet meegeteld. Voorwaarde is dat het tentamencijfer >5.0 en het gemiddelde cijfer van de toets en het deeltentamen (weegfactoren 1, respectievelijk 2) >5.5.
Ook is het noodzakelijk om de zelftesten die op Blackboard verschijnen gemaakt te hebben, en de eerste drie practica met succes afgerond te hebben.
SVR4 wordt afgesloten met een kort verslag van de essentie van de proef (de inleiding hoeft niet uitvoerig de context te schetsen), een bespreking van alle relevante meetresultaten en een concrete conclusie. Het cijfer van SVR4 komt tot stand door een gewogen gemiddelde van het werk en het verslag (weegfactoren 2, respectievelijk 1).
Samengevat voor het hele vak toets 20%, deeltentamen 40% (of 60% als het deeltentamen een hoger cijfer heeft dan het toetscijfer), SVR4 40%.
Zie ook het Tentamenrooster.

Voorkennis

Experimentele Natuurkunde, Natuurkundig Onderzoek en Labview
Analyse 3 NA (fouriertransformaties)

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp (Tjerk)

De assistenten bij de werkcolleges en experimentele onderdelen zijn Nemanja Markešević en Jelmer Wagenaar.

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig)