Studiegids

nl en

Mathematisch Fysische Modellen (TUD)(B)

Vak
2012-2013

In dit college worden voor een aantal fysische verschijnselen modellen opgesteld, die leiden tot partiele differentiaalvergelijkingen. Onderwerpen: warmte geleiding, stromingen van fluida, elastostatica, trillingen en golven, chemische en biologische modellen. Behoudswetten en balansvergelijkingen worden ingevoerd om de modellen te formuleren. Aandacht voor fysische en praktische aspecten. De student is in staat om voor modellen van continue media 1. balansen/behoudsvergelijkingen op te stellen; 2. deze te herleiden tot differentiaalvergelijkingen; 3. daarvoor analytisch een oplossing te construeren met aandacht voor exact versus benaderend, reikwijdte en praktische aspecten.

Tentaminering
Huiswerkopdrachten tijdens college en afsluitend mondeling tentamen op afspraak
Verplichte literatuur
D.F. Parker: Fields, Flows and Waves (an introduction to continuum models; Springer, 2003, ISBN 1852337087)
Voorkennis
Analyse 3, Lineaire ALgebra 1, PDV 1
Vakcode TU Delft
WI3605
Werkvorm
College