Studiegids

nl en

Handhaving: controle van veiligheidsbeleid

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime & Criminal Justice).

Beschrijving

Criminaliteit en (on)veiligheid staan al geruime tijd hoog op de politieke agenda. Dit heeft er toe bijgedragen dat er zich gedurende de afgelopen decennia een uitgebreid netwerk heeft ontsponnen van publieke en private instanties die belast zijn met handhaving van veiligheidsbeleid. In het vak “Handhaving: Controle van en toezicht op veiligheidsbeleid” zal, anders dan bij het vak “Organisaties in de Rechtshandhaving” niet zozeer de nadruk liggen op de verschillende organisaties werkzaam binnen de strafrechtsketen, maar in het bijzonder op alle andere (bijzondere) handhavings en toezichtsinstanties die een rol spelen bij veiligheid . Voorbeelden zijn bijzondere (opsporings)diensten zoals het FIOD, het SIOD, het RIEC maar ook toezichthouders en autroiteiten zoals de Inspecties, OPTA AFM, CPB etc. In het onderhavige vak gaat de aandacht specifiek uit naar het uit te voeren handhavings- en toezichtbeleid en naar de organisatorische aspecten van betrokken instanties.

Tijdens het onderwijs zullen praktijkvoorbeelden op uiteenlopende beleidsterreinen (prostitutie, drugshandel, vastgoedfraude, computercriminaliteit, etc.) worden geanalyseerd vanuit juridisch, sociaalwetenschappelijk en bestuurskundig perspectief om op die manier het complexe en integrale karakter van het hedendaagse veiligheidbeleid te illustreren. Ten aanzien van specifieke beleidsterreinen zullen de handhavings- en toezichtsarrangementen worden besporkne. Daarbij zal voor wat betreft de wettelijke basis van dit beleid naast het strafrecht eveneens uitvoerig worden stilgestaan bij het bestuursrecht en de – op onderdelen – versmelting van straf- en bestuursrecht. Waar bij het vak Veiligheidsbeleid (semester 1, blok 1) wordt gekeken naar de totstandkoming van het veiligheidbeleid, staat in dit vak de handhaving en toezicht van het beleid en de verschillende problemen die hierbij komen kijken centraal. Hierbij kan gedacht worden aan vraagstukken omtrent onderlinge afstemming tussen verschillende publieke en private instanties, over de rol en uitvoering van preventieve maatregelen en flankerend overheidsbeleid bij de naleving van regels, inhoud en vorm van toezichtsarrangementen,

Tijdens de werkgroepen voeren de studenten voeren studenten tijdens dit vak een zelfstandig, empirisch onderzoek uit, in groepen van 2 of 3, naar een bepaald relevant en actueel beleidsterrein waar integrale handhaving evident een rol speelt. Vanuit een eerste contact in het veld zoeken zij zelf deskundigen en relevante literatuur (wetenschappelijke literatuur, beleidsrapporten, kamerstukken, etc.). Zij maken aan de hand van deze informatie een analyse die aan tevoren opgegeven criteria voldoet. Hierbij wordt via empirisch kwalitatief onderzoek geoefend wat aan het begin van dit vak theoretisch aan de studenten is aangeboden. Het vak levert op deze wijze een bijdrage om studenten te leren zelfstandig een criminologisch onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Te leren om een systematische analyse te maken van de verschillende manieren waarop de overheid maatschappelijke problemen kan aanpakken, waarbij het centrale instrumentarium wordt gevormd door het samenspel van bestuursrechtelijk en strafrechtelijke handhaving. Daarnaast passen studenten de opgedane kennis toe tijdens het verrichten van kwalitatief empirisch onderzoek naar de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving op een relevant rechtsgebied, waarbij gedacht kan worden aan prostitutiebeleid, milieuwetgeving, veiligheidsregels of de sociale zekerheid.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student is in staat een concrete casus te analyseren van een situatie waarbij de overheid maatschappelijke problemen aanpakt door middel van integrale handhaving en toezicht; de kansen en barrières voor effectief optreden van de overheid kunnen worden beargumenteerd; de student kan zelfstandig informatie verzamelen en analyseren met betrekking tot een specifiek terrein van integrale rechtshandhaving.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten: per week wordt een deel van de literatuur bekend verondersteld volgens vermelding in het werkboek

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks worden opdrachten gegeven; wekelijks worden casussen uit het nieuws besproken.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: besprekingen met de onderzoeksgroepjes

 • Aantal á 2 uur: 2

 • Vereiste voorbereiding door studenten: tijdige rapportage over de voortgang van het onderzoek

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen

 • Onderzoekspaper

Inleverprocedures
Onderzoekspaper: Op papier in tweevoud, digitaal via Blackboard (SafeAssign), eisen en tijdstippen worden tijdens de cursus bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen. Bij het bepalen van het eindcijfer weegt de onderzoekspaper voor 50% en het tentamen voor 50% mee.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Verplicht studiemateriaal wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak.
Aanvullende literatuur wordt tijdig via Blackboard beschikbaar gesteld.

Werkboek:
Op Blackboard

Reader:

Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden

Contact

 • Vakcoördinator:

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer

 • Bereikbaarheid: Tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.