Studiegids

nl en

Veiligheidsbeleid

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime and Criminal Justice)(zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak komen zowel beschrijvende als theoretische aspecten van veiligheidsbeleid aan de orde. In dit vak staan de volgende thema’s centraal waarbij de besluitvormings- en beleidscyclus rond veiligheid als een uitgangspunt zal worden gehanteerd. De wijze waarop het beleid tot stand komt met betrekking tot veiligheid en criminaliteitsbestrijding is een van de centrale thema’s. Daarbij besteden we aandacht aan de organisaties en personen die de veiligheidagenda bepalen en welke beleidstheorieën ten grondslag liggen aan bepaalde problemen en oplossingen. Specifiek wordt daarbij ingegaan op de beleidscyclus waarbij de verschillende fasen van de cyclus worden geduid en geanalyseerd. Een kernelement in dit vak is het vormgeven van beleidsplannen. Aangezien beleidsplanning een cruciaal onderdeel van het veiligheidsbeleid is zullen we de verschillende elementen van het beleidsplan nauwkeurig behandelen. Een onderdeel van dit vak is ook dat de studenten gezamenlijk een beleidsplan maken. Daarbij is er aandacht voor beleidsinstrumenten, effectiviteit, maatregelen, financiën, planning en politieke realiteit.

Gekeken zal worden naar concrete beleidsvoorstellen op het terrein van veiligheid en criminaliteit en de daaruit voortvloeiende projecten. Het gaat zowel om beleid op centraal, regionaal als op lokaal niveau. Daarbij zullen plannen en praktijk van de regering, de regio’s en gemeenten aandacht krijgen. Dit vak zal een bestuurskundig accent hebben waarbij juridische elementen als uitgangspunt worden gehanteerd. Specifiek gaat het hier om het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de bestuurskundige en juridische kanten van het veiligheidsbeleid. Er wordt gereflecteerd op de wetenschappelijke onderzoeken naar beleid op het terrein van veiligheid. De academische houding wordt bevorderd door zowel kennis als vaardigheden te realiseren ten aanzien van de inhoud en de totstandkoming van het veiligheidsbeleid in verschillende organisaties. De vaardigheden zijn primair schriftelijke vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en vaardigheden met betrekking tot wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

Studenten leren in dit vak een concreet beleidsplan te maken. Daarvoor moeten zij specifiek empirisch onderzoek doen. Ten behoeve van de burgemeester van een middelgrote gemeente dienen zij een beleidsplan te ontwikkelen voor een concreet probleem in de stad. Daarvoor moeten ze niet alleen empirisch onderzoek doen naar de aard en achtergrond van het probleem maar vooral ook naar de politieke en bestuurlijke aspecten van het probleem en de oplossingen.

Doel van het vak is om studenten een theoretisch en empirisch beeld te geven van de wijze waarop omgegaan wordt met veiligheid in de brede zin van het woord.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Studenten kennis laten maken van bestuurskundige, juridische en criminologische aspecten van veiligheidsbeleid
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • grondige kennis en inzicht van het deelgebied veiligheidsbeleid

 • integratie van kennis uit criminologische deelgebieden

 • inzicht in samenhang, complementariteit, overlapping, verschillen en maatschappelijke context

 • gebruik van criminologische kennis voor een praktijkproduct ic beleidsplan voor gemeente

 • zelfstandige meningsvorming

 • zelfstandig onderzoek

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. mr. E.R. Muller en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen
Werkgroepen in de vorm van wekelijkse begeleiding groepen die beleidsplan voor gemeente maken. Studenten worden ingedeeld in groepen van maximaal vier studenten. Deze groepen krijgen de opdracht van de ‘burgemeester’ van een gemeente om een beleidsplan te maken over een specifiek onderwerp. Daarvoor moeten zij een beperkt empirisch onderzoek doen naar het specifieke probleem maar vooral ook naar de oplossingen en het beleid dat gevoerd kan worden. In de loop van de tien weken komt het beleidsplan tot stand in samenwerking tussen de groepen en de docenten.

 • Namen docenten: prof. dr. mr. E.R. Muller

Andere onderwijsvorm(en)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen 50% eindcijfer

 • Beleidsplan voor specifieke gemeente
  Inleverprocedures

 • op dag van tentamen dient beleidsplan ook te worden ingeleverd; beleidsplan dient digitaal ingeleverd te worden via safe assign

Examenstof

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
E.R. Muller (red.), Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen, Kluwer, Deventer, laatste druk, 2012.

M.A.P. Bovens e.a., Openbaar bestuur, laatste druk
Reader:

Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. mr. E.R. Muller

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.07

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.