Studiegids

nl en

Organisaties in de rechtshandhaving

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime & Criminal Justice).

Beschrijving

In het vak staan de verschillende organisaties die een rol spelen binnen de strafrechtelijke rechtshandhaving centraal. Het gaat dan om organisaties die een cruciale rol spelen in de opsporing van strafbare feiten. Dit betekent concreet dat de volgende organisaties aan de orde komen:

 • Politie (in het bijzonder de recherche)

 • Openbaar ministerie

 • Rechterlijke macht

 • Gevangeniswezen

 • Reclassering

Tijdens het onderwijs zal zowel aandacht worden besteed aan het functioneren van de individuele organisaties, maar zal in het bijzonder de nadruk liggen op de wijze waarop de organisaties met elkaar samenwerken en de verschillende uitdagingen en problemen die zich daarbij aandienen. Immers, waar het concept “strafrechtsketen” wellicht het beeld van een geoliede machine oproept, blijkt het in de praktijk dikwijls lastig om de verschillende ketens goed op elkaar aan te laten sluiten. Waar deze uitdagingen deels op het organisatorische en praktische vlak kunnen liggen, zal er voornamelijk worden gekeken naar discrepanties voortvloeiend uit uiteenlopende doelstellingen en verwachtingen of zelfs pertinent conflicterende belangen.

De vijf hoorcolleges staan ieder in het teken van een van de vijf ketenpartners zoals ze hierboven zijn onderscheiden. Deze colleges worden (deels) verzorgd door gastdocenten die werkzaam zijn binnen deze organisaties waardoor de studenten een unieke kijk in de praktijk van de strafrechtelijke rechtshandhaving en de krijgen. Tijdens de colleges zal er niet alleen worden ingaan op de praktische gang van zaken binnen de desbetreffende organisatie, maar zal de hiervoor gesignaleerde uitdaging tot samenwerking binnen de context van de strafrechtelijke keten vanuit een gecombineerd criminologisch, bestuurskundig en organisatorisch perspectief nader worden geanalyseerd.

Tijdens de werkcolleges staat het opsporingsonderzoek centraal. Aan de hand van echte casuïstiek zullen de studenten tijdens de werkcolleges een diepteanalyse uitvoeren naar de wijze waarop het opsporingsonderzoek vorm heeft gekregen in termen van genomen keuzes, centraal geplaatste belangen en de gekozen wijze van afdoening. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een diepteanalyse van een “huiselijk geweld”-zaak, waarbij de studenten nagaan op welke wijze het opsporingsonderzoek zich vanaf het eerste moment van melding heeft ontwikkeld. Studenten zullen worden uitgedaagd op kritische wijze te kijken naar de – ogenschijnlijk voor de hand liggende – gemaakte keuzes en genomen stappen van de verschillende betrokken instanties om op die manier eventuele discrepanties en onvolkomenheden aan het licht te brengen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
1) kennis opdoen van de onderscheidende organisaties in de strafrechtelijke rechtshandhaving,
2) inzicht krijgen in de discrepanties bij organisaties in de rechtshandhaving
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student is in staat een concrete casus met betrekking tot het optreden van een organisatie in de rechtshandhaving te analyseren; kent de belangen en doelen van de verschillende organisaties in de rechtshandhaving; kan deze belangen en doelen onderzoeken en zelfstandig informatie verzamelen en analyseren met betrekking tot een het onderscheid tussen theorie (wetgeving en beleid) en praktijk (handhaving en feitelijke uitvoering).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten: per week wordt een deel van de literatuur bekend verondersteld volgens vermelding in het werkboek

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Vereiste voorbereiding door studenten: wekelijks worden opdrachten gegeven; wekelijks worden casussen uit het nieuws besproken

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: besprekingen met de onderzoeksgroepjes

 • Aantal á 2 uur: 1

 • Vereiste voorbereiding door studenten: tijdige rapportage over de voortgang van het onderzoek

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen

 • Paper
  Inleverprocedures
  Paper: Op papier in tweevoud, digitaal via Blackboard (SafeAssign), eisen en tijdstippen worden tijdens de cursus bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen. Bij het bepalen van het eindcijfer weegt de paper voor 25% en het tentamen voor 75% mee.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: – J. Blad e.a., Strafrechtelijke handhaving, nieuwste druk – Criminaliteit & Rechtshandhaving (WODC) laatste druk (te downloaden via www.wodc.nl )

Werkboek:
Op Blackboard

Reader:
Reader met relevante artikelen en hoofdstukken over deze organisaties en hun functioneren
Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden

Contact

 • Vakcoördinator:

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 7462

 • E-mail:

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.