Studiegids

nl en

Rechtshandhaving en veiligheidsbeleid in grote steden

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Crime and Criminal Justice) (zie ook OER).

Beschrijving

Steeds meer mensen wonen in steden. Door het samenkomen van processen van schaalvergroting (globalisering en internationalisering) en differentiatie van leefstijlen en bevolkingsgroepen, komen in steden allerlei maatschappelijke ontwikkelingen versterkt samen. Hierdoor zien stadsbewoners en stadsbestuurders zich geconfronteerd met specifieke vraagstukken rondom criminaliteit en veiligheid. Te denken is aan uitgaansgeweld, spanningen tussen etnische groepen en overlast. Over de hele wereld bestaat er een relatie tussen stedelijkheid en criminaliteit of onveiligheid. De aard van deze relatie en de specifieke verschijningsvormen verschillen echter naar plaats en tijd. Ook de verklaringen voor deze relatie en de wijze waarop overheden al dan niet samen met andere actoren (burgers, organisaties) problematiek trachten aan te pakken zijn afhankelijk van de wijdere context.
In dit vak wordt vooral aandacht besteed aan de situatie in Europese landen en in het bijzonder Nederland, met een vergelijking met de literatuur die relatief vaak uit de VS afkomstig is. In dit vak worden theoretische kennis en kennis over beleid overgebracht via literatuur en interactieve hoorcolleges. Daarnaast verrichten studenten zelfstandig kwalitatief criminologisch veldonderzoek.
Elk jaar heeft het vak een thematische opzet. In 2012-2013 is het thema Publieke ruimte. Nadruk ligt op de veiligheidsproblematiek omtrent publieke ruimten in probleemgebieden en herstructureringsgebieden. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: de relatie tussen grootstedelijke vraagstukken en criminaliteit, veiligheidsbeleving, overlast van (hang)jongeren, de spanning tussen stedelijkheid, uitgaan en vrijheid enerzijds, en de behoefte aan veiligheid en controle anderzijds (veiligheidsutopie, privatisering), en (fysieke) interventies.
De student past criminologische onderzoeksvaardigheden toe door gedurende vijf weken een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar criminaliteit en veiligheid(beleving) in relatie tot rechtshandhaving en veiligheidsbeleid, in een publieke ruimte in een probleem- of herstructureringsgebied. De voorgeschreven methoden van onderzoek zijn:

 • Observeren van een publieke ruimte,

 • Korte interviews op locatie met gebruikers van de publieke ruimte en/of omwonenden,

 • Interview(s) met politieagenten en/of andere handhavers.

De verkregen onderzoeksgegevens worden verwerkt in een paper in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak is gericht op integratie en theoretische verdieping van kennis uit de bachelorvakken waar het gaat om criminaliteit, veiligheidsbeleid en rechtshandhaving in hun directe context, in het bijzonder de stedelijke omgeving. Centraal staan (a) ‘stadscriminologische’ theoretische benaderingen van criminaliteit en veiligheidsbeleid, (b) criminaliteitsbeleid en handhaving in grote steden, © kwalitatieve criminologische onderzoekvaardigheden in grote en middelgrote steden, en (d) de koppeling van onderzoek met theorie en beleid.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Benoemen van de belangrijkste grootstedelijke vraagstukken vanuit een stadscriminologische invalshoek;

 • Begrijpen en toepassen van stadscriminologische begrippen en theorieën;

 • Benoemen van belangrijkste ontwikkelingen op gebeid van veiligheidsbeleid en rechtshandhaving in grote steden;

 • Zelfstandig uitvoeren van kwalitatief veldonderzoek in een stedelijk gebied;

 • Schrijven van een wetenschappelijke artikel op basis van empirie en theorie;

 • Formuleren van beleidsaanbevelingen op basis van empirisch onderzoek;
  Presenteren van onderzoeksresultaten in visueel aantrekkelijke vorm voor een interne werkconferentie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 bijeenkomsten.

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk en mw. prof. dr. J.P. van der Leun.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het vooraf lezen/bestuderen van de aangegeven literatuur uit de reader.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4 bijeenkomsten.

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk en mw. prof. dr. J.P. van der Leun.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: (1) het vooraf lezen/bestuderen van de aangegeven literatuur uit de reader, (2) inleveren van logboek en paperonderdeel.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Uitvoeren van empirisch onderzoek in een publieke ruimte in een stedelijk context.

 • Aantal uren: van de studenten wordt verwacht dat ze individueel een intensieve onderzoeksinspanning leveren van minimaal 30 uur veldwerk verdeeld over 5 weken.

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Opstellen (concept) probleemstelling en aanpak van het onderzoek. Uitvoeren van het onderzoek en rapporteren daarover in een logboek, wekelijks in te leveren. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de planning van het veldwerk.

 • Omschrijving: Presenteren van onderzoeksresultaten tijdens een interne conferentie.

 • Aantal: 1 bijeenkomst.

 • Namen docenten: mw. dr. G. van Eijk en mw. prof. dr. J.P. van der Leun.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorbereiden van visueel aantrekkelijke presentatie over de belangrijkste onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een publicabel Nederlandstalig wetenschappelijk artikel (4.500-5.000 woorden; 75% van het eindcijfer, individueel). De aard en omvang van het veldwerk zijn essentieel voor het behalen van een voldoende. De structuur en opmaak van het artikel dienen de auteursrichtlijnen van het Tijdschrift voor Criminologie te volgen.

 • Een visueel aantrekkelijke presentatie over de belangrijkste onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen op basis van het zelf uitgevoerde onderzoek. De student wordt beoordeeld op inhoud, presentatie en effectief gebruik van hulpmiddelen (25% van het eindcijfer, individueel).

 • De student levert elke week in: (a) een logboek (2 A4) waarin de student verslag doet van het empirisch onderzoek, (b) een onderdeel van het artikel in conceptvorm (probleemstelling, methoden en aanpak, resultaten, conclusie). Beide onderdelen worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende.

De afzonderlijke onderdelen dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer doorgegeven als eindcijfer.

Inleverprocedures
Het artikel wordt ingeleverd via safe assign en op papier in de week aansluitend op het vak. Elke week worden logboek en conceptonderdelen van het paper ingeleverd via Blackboard.
Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Wetenschappelijke artikelen over grootstedelijke vraagstukken, criminaliteit en stedelijk veiligheidbeleid en rechtshandhaving.

Werkboek: geen

Reader: geen

Aanbevolen studiemateriaal
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30, maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.