Studiegids

nl en

Inleiding in de journalistiek (basisvak)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de Minor Praktijkstudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met een Praktijkstudie moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit vak biedt een brede introductie op de journalistieke praktijk. We beginnen met een aantal elementaire vragen: Wat is journalistiek? Wat is nieuws? En aan welke spelregels moeten journalisten zich houden? Aan de hand van voorbeelden uit de actualiteit en de dagelijkse praktijk van de docent wordt besproken hoe journalisten te werk gaan en welke ethische dilemma’s en praktische obstakels ze daarbij tegenkomen. Je leert wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen verschillende soorten journalistiek en je maakt kennis met de uiteenlopende genres waarin journalisten hun werk presenteren. Tijdens de colleges verken je in vogelvlucht het Nederlandse medialandschap en word je ingewijd in de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse journalistieke geschiedenis. Ook de aard van en de trends in de Angelsaksische- en Europese journalistiek komen aan de orde.
Uitgebreid wordt de maatschappelijke rol van de journalistiek besproken. Als fundament van een democratie en als mensenrecht (Artikel 19). Waarom wordt de journalistiek de Vierde Macht genoemd? Heeft de journalist een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat zijn journalistieke normen waarden (ethiek, codes, Raad voor de Journalistiek)? Dient een journalistieke keuze altijd het algemeen belang? Wat wordt verstaan onder mediacratie, medialogica en democratisation of the news?
Tijdens de colleges worden de ‘grenzen’ van de journalistiek verkend. We besteden aandacht aan nieuws als koopwaar, popularisering, hypes, informatie versus infotainment. Wat is de rol van woordvoerders, voorlichters en spindoctors? Waar houdt informatie aan de pers op en begint beïnvloeding en manipulatie? Wie speelt welke rol, en wat zijn de zichtbare en onzichtbare spelregels? Vanzelfsprekend komen de economische verhoudingen in de media aan de orde, waaronder eigendomsverhoudingen, commerciële – en publieke omroep . Actuele ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en uitvoerig besproken.
Gedurende de collegereeks volg je intensief de actualiteit, onder meer door opdrachten te maken die in het college worden besproken. Aan het eind van het semester wordt je kennis getoetst door een tentamen. De student dient de bereidheid te hebben kennis te nemen van nieuws en achtergronden zoals die door de media worden gebracht.
Het vak Inleiding in de Journalistiek sluit nauw aan bij de parallel gegeven cursus Journalistieke Vaardigheden waarin je zelf leert artikelen te schrijven. Samen bereiden de vakken je voor op het vak Internetjournalistiek in het tweede semester waarin je zelf aan de slag gaat als journalist voor LeidenLokaal.nl.
De cursus wordt gegeven door een docent die actief werkzaam is in de journalistiek.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges kunnen studenten:

 • In hoofdlijnen aangeven hoe het Nederlandse medialandschap in elkaar steekt;

 • Beschrijven hoe dit landschap (geschiedenis) zich in het verleden heeft ontwikkeld;

 • Actuele trends en ontwikkelingen in dat medialandschap (deels ook internationaal) kritisch duiden;

 • Aangeven welke de kernwaarden zijn van de journalistieke professie;

 • Zelfstandig journalistieke ethische dilemma’s herkennen en beoordelen;

 • De overeenkomsten en verschillen benoemen tussen verschillende soorten journalistiek (print/rtv/internet) ;

 • De eigenschappen van de meest voorkomende journalistieke genres herkennen en benoemen;

 • Specifieke kenmerken onderkennen behorend bij gespecialiseerde journalistiek (o.m. algemene-, politieke-, financiële-, sportjournalistiek)

 • Ontwikkelingen in de actualiteit zelfstandig beoordelen op hun journalistieke merites;

 • Kunnen uitleggen hoe een journalistiek product tot stand komt en welke middelen daarvoor worden gebruikt.

Rooster

Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Het cijfer voor dit vak is een gewogen gemiddelde van het cijfer voor een schriftelijk tentamen met open vragen (70%) en een cijfer dat wordt gegeven voor twee overige opdrachten (30%) waaronder een visie (20%) op de journalistiek.
Het eindcijfer mag niet lager zijn dan 5,5. In principe dienen alle opdrachten binnen het semester worden afgerond, tenzij anders is afgesproken. Herkansing is binnen een beperkte periode na het eerste semester mogelijk.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

 • Basisboek Journalistiek van N.Kussendrager/D. van der Lugt (Uitg. Noordhof). Let op de laatste druk;

 • Communicatiekaart van Nederland van P.Bakker/O.Scholten (uitg. Students Only) Let op laatste druk.;

Verdere literatuur wordt door de docent apart opgegeven en/of uitgereikt of op BlackBoard gezet.

Aanmelden

Je mag je alleen aanmelden voor een vak wanneer je bent toegelaten tot de minor.

Toelating en Inschrijving JNM

Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • Volgen van college: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 42 uur

 • Maken van opdrachten: 42 uur

 • Voorbereiding tentamen: 28 uur

Aanwezigheidsplicht
Voor dit college, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het aanleren van vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen.