Studiegids

nl en

Thematisch tekstcollege: de positie van de vrouw in de islam

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Minimaal 40 ECTS Arabisch tekstcolleges, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent)

Beschrijving

In dit werkcollege zullen verschillende bronteksten worden gelezen die betrekking hebben op een enkel thema. Dit jaar is het thema de positie van de vrouw in de islam, waarbij we ons richten op het onderwerp ‘gehoorzaamheid’ en alle nevenonderwerpen die daarbij komen kijken (scheiding, onderhoud, thuis werken, slaag/tuchtiging). Aan de hand van een moderne juridische verhandeling zal worden gekeken naar wat de normatieve bronteksten (Koran, Hadith en fiqh) over het onderwerp zeggen. Ter afronding van het werkcollege zullen de studenten een werkstuk schrijven waarin zij de opgedane kennis relateren aan de visies van hedendaagse ‘moslimfeministen’ over dit onderwerp.

Leerdoelen

Kennis: Na het volgen van dit college heeft de student kennis van

 • de diversiteit aan opvattingen over het onderwerp ‘gehoorzaamheid’ van de vrouw in de islam. De student maakt kennis met verschillende Arabische schrijfstijlen alsmede verschillende islamitische benaderingen die voor het onderwerp van belang zijn (juridisch, theologisch, filosofisch).

Inzicht: De student verkrijgt inzicht in

 • de wijze waarop in klassieke en moderne bronteksten wordt omgegaan met dit onderwerp, en

 • de belangrijkste conceptuele uitgangspunten die bij dit onderwerp van toepassing zijn.

Vaardigheden: De student

 • leert Arabische bronteksten van verschillende aard te lezen en te vertalen naar het Nederlands, en

 • leert zich schriftelijk uit te drukken en kritisch om te gaan met literatuur.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege en huiswerkopdrachten.

Toetsing

 • Huiswerkopdrachten (vertalingen): 1/3 cijfer

 • Paper (incl vertalingen uit Arabische teksten): 2/3 cijfer

Blackboard

Literatuur en huiswerkopdrachten worden ter beschikking gesteld via blackboard.

Literatuur

De volgende literatuur zal worden gelezen in het werkcollege:

 • Enkele Koran-ayas en Hadiths

 • Egypische Familiewet: artikel 11 bis lid 2 van Wet Nr 25 van 1920, herzien in Wet Nr 100 van 1985

 • Hassan Hassan Mansur Al-Muhit fi Sharh Masa’il al-Ahwal al-Shakhsiya, 1998, pp.209-220

 • Kasani, Badai’ al-Sanai, Deel II, p.330-335 (m.n. p.334)

Voor het werkstuk wordt ondermeer verwezen naar literatuur van Amina Wadud, Asma Barlas, Fatima Mernissi.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Prof dr mr M.S. Berger

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.