Studiegids

nl en

Tekst- en gesprekanalyse

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Taal in Gebruik (jaar 1)

Beschrijving

Tekst- en gespreksanalyse houdt zich bezig met de studie van taaluitingen die uitgaan boven het niveau van één zin. Die uitingen kunnen alledaagse gesprekken aan de keukentafel zijn, waarin meerdere gespreksdeelnemers op elkaar reageren, maar ook korte of lange heel formeel geschreven officiële teksten in bijvoorbeeld een juridisch dossier en verder zo’n beetje alles wat daartussenin zit.
Dit soort taaluitingen kun je vanuit verschillende perspectieven bestuderen; tekst- en gespreksanalyse is dan ook een interdisciplinair vakgebied. In de eerste plaats kun je dit soort uitingen beschouwen als een bepaald type sociale handeling, namelijk een verbale interactie tussen mensen die een bepaald doel nastreven. Je kijkt dan met name naar de wijze waarop mensen die verbale interactie coördineren en naar de verbale strategieën die zij toepassen bij het bereiken van dat doel; dit is de sociologische en sociaal-psychologische invalshoek. In de tweede plaats kun je kijken naar de wijze waarop taaluitingen boven het zinsniveau zijn gestructureerd, dat wil zeggen hoe er samenhang wordt aangebracht tussen de verschillende delen van een tekst of een gesprek, met behulp van zowel talige als inhoudelijke middelen; dit is de linguïstische en psycho-linguïstische invalshoek. En in de derde plaats kun je deze regels bestuderen in verschillende talen en nagaan wat er gebeurt als taalgebruikers er verschillende regels op nahouden. Op die manier bestudeer je ook wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen regels voor verbale interactie en tekstsamenhang in verschillende talen en culturen; dit is de linguïstisch-antropologische invalshoek.
In deze cursus zullen deze perspectieven alle drie aan bod komen. Maar ook komen de verbanden tussen deze invalshoeken aan de orde. Daarbij wordt voortgebouwd op de inzichten en vaardigheden die zijn verworven in eerdere colleges uit de propedeuse en zal ingegaan worden op verschillende theorieën op het terrein van de bestudering van teksten en gesprekken. Verder zal er ook geoefend worden met verschillende analysemethoden, zodat ook de analysevaardigheden van de deelnemers worden vergroot.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste theoretische inzichten in de eigenschappen van teksten en gesprekken.

  • Kennis van de belangrijkste theoretische benaderingen van teksten en gesprekken en van de overeenkomsten en verschillen tussen die benaderingen.

  • Kennis van en inzicht in de wijze waarop verschillen tussen talen en culturen van invloed kunnen zijn op de eigenschappen van tekst en gesprekken.

  • Vaardigheid in toepassen verschillende analysemethoden op het terrein van teksten en gesprekken.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege (1 × 2 uur per week)

Toetsing

Twee tussentijdse analyse-opdrachten (samen 50% van het cijfer) en een afsluitend tentamen (met essay-vragen en analyse-opdracht) (50%).

Blackboard

Ja Blackboard

Literatuur

Wordt later aangekondigd.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

M. van Naerssen