Studiegids

nl en

Sociolinguïstiek

Vak
2012-2013

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In dit college bestuderen we de wijze waarop taal gebruikt wordt in de context van de maatschappij, onder meer als middel om sociale cohesie en sociale verscheidenheid te definiëren en te onderhouden. Groepsidentiteit staat hierbij centraal. Zoals we zullen zien kunnen groepen door allerlei verschillende factoren gedefinieerd worden, zoals etniciteit, gender, leeftijd of (sociaaleconomische) klasse. Enerzijds krijg je tijdens dit hoorcollege een overzicht van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methodes die binnen de sociolinguïstiek het meest gangbaar zijn. Anderzijds gaan we kijken naar micro- en macrovariatie in taalgebruik, zoals we die vinden in taalvarianten als ebonics, de zogenaamde boku/watasi-taal in het Japans en Valley Girl speech, maar ook bij diglossie en taalregisters. Daarbij zullen we meertaligheid, taalcontactverschijnselen, “folk linguistics” en taaldood behandelen met betrekking tot Europa en de rest van de wereld.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken studenten over

  • kennis van de gangbare theorieën en de problematiek van de sociale functie van taal

  • inzicht in de aard van regionale en sociale variatie in taal

  • inzicht het gebruik van taal als machtsmiddel

  • kennis van en inzicht in het gebruik van verschillende methoden bij het analyseren van verbale en non-verbale kenmerken van taaluitingen van verschillende sociale, etnische, gender-groeperingen en van informele en formele registers, in heden en verleden.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen op basis van de achtergrondliteratuur en de stof behandeld in het hoorcollege.

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

Mesthrie, Rajend, Joan Swann, Anna Deumert and William L. Leap (2009), Introducting Sociolinguistics [2nd ed.], Edinburgh: Edinburgh University Press

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de onderwijsadministratie gedaan. Bij problemen kan men deze raadplegen; tel. 071 527 2169 of mail de onderwijsadministratie opleiding Taalwetenschap

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de studiecoördinator