Studiegids

nl en

Islamologie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college beoogt in het eerste blok een eerste inleiding te geven in het ontstaan van de islam, de bronnen van de islam, organisatie, de rituelen, de maatschappelijke voorschriften, de theologie, filosofie, de mystiek en de Shi`a. In het tweede blok zal – voor zover relevant – worden ingegaan hoe de in het eerste blok behandelde verschijnselen zich manifesteren binnen verschillende regio’s waar moslims wonen, namelijk het Midden-Oosten, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, China, Afrika en het Westen. Zo zal er onder meer worden ingegaan op de relatie islam en staat.

Leerdoelen

Dit college veerschaft de deelnemer basiskennis van de islam en de verschillende uitingen hiervan in de islamitische wereld en elders; een eerste inzicht in de maatschappelijke verankering van de godsdienstige opvattingen en de interactie tussen normatieve voorschriften en alledaagse religieuze ervaringen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk deeltentamen met korte open vragen over capita selecta van Shepard en de collegestof in de tentamenweek na het eerste blok. Het eindtentamen over capita selecta van Shepard en enkele nader op te geven artikelen en de collegestof in de tentamenweek na het laatste college.
Het deeltentamen kan niet worden herkanst. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: deeltentamen (40%) en eindtentamen (60%). Herkansing van het eindtentamen (voor de aanvang van het tweede semester) is alleen mogelijk voor degenen van wie het gemiddelde van deeltentamen en eindtentamen onvoldoende is. De herkansing telt voor 100% mee.

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

  • William Shepard, Introducing Islam, Routledge 2009 of later;

  • enkele door de docenten op te geven artikelen die tijdig op Blackboard worden gezet.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: Dr. N.J.G. Kaptein

Opmerkingen

Dit college is faculteitsbreed binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Coördinator is Dr. Nico J.G. Kaptein. Voor drie regio’s zijn specialisten ingeschakeld: Prof. dr. M.S. Berger (Islam en het Westen), Dr. M.G. Kossmann (Islam in Afrika), Prof. B.J. ter Haar (China). Wanneer geen docent staat vermeld, wordt het college gegeven door Kaptein.