Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament I

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus bestaat uit drie parallelle componenten: een theoriedeel, een praktijkdeel en een begeleidend tutorial. Het theoretische gedeelte concentreert zich na een sessie over de uitspraak van de Duitse taal vooral op centrale aspecten van de Duitse grammatica (bv. analyse en gebruik van naamvallen, passief, indirecte rede, etc.) en op technieken van het wetenschappelijk refereren en schrijven. In het praktijkgerichte gedeelte wordt de verworven kennis getraind en in een realistische communicatiecontext geplaatst. Het tutorial vangt daarnaast de individuele sterke en zwakke punten van de studenten op en biedt hen doelgericht oefenruimte. Samen met zijn voortzetting in het tweede semester legt deze cursus het fundament voor de meer toegepaste taalverwervingscursussen in het tweede studiejaar.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om…

  • centrale aspecten van de Duitse grammatica te beheersen en hierover te reflecteren.

  • deze kennis succesvol te gebruiken/toe te passen zowel bij het schrijven en als bijde uitspraak van het Duits.

  • de basale structuur van een werkstuk of mondelinge presentatie op te zetten.

  • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en zelfstandig aan de zwakke punten te werken

Rooster

Rooster Duitse taal en cultuur.

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, zelfstandig werken met Lexigram en ander oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat een bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer) schriftelijk (70%), mondeling (30%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

  • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdspracherwerb. Bussum.

  • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

  • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. Björn Köhnlein

Opmerkingen

Het college kan alleen worden afgesloten als de student voor alle onderdelen ten minste een voldoende heeft gehaald en alle voorgeschreven opdrachten op tijd heeft ingediend.