Studiegids

nl en

Verdieping Koran- en Hadithwetenschappen

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Het vak ’Inleiding Koran en Hadith’ moet zijn afgerond (of de student moet kennis hebben op een vergelijkbaar niveau – zulks in overleg met de docent).

Beschrijving

Dit college is een vervolg op het college Inleiding Koran en Hadith. Hierin wordt dieper ingegaan op de Koran- en Hadithwetenschappen zoals deze in de islam zijn ontwikkeld. Veel aandacht zal worden besteed aan de historische context van de Koran en de traditie van de profeet.
Ten aanzien van de Koran zal nader worden ingegaan op centrale concepten, zoals de verzameling van de Koran, Asbaab al-Nuzul (aanleidingen openbaring), de Mekkaanse en Medinesische verzen, naskh (abrogatie), en al-muhkam wa al-mutashabih (het eenduidige en het ambigue).
Wat betreft de hadith worden verschillende onderwerpen besproken als de authenticiteit en kenmerken van de verschillende categorieën van de hadith, het bewaren en verzamelen daarvan, en de criteria bij de selectie van de hadith in verschillende traditiecollecties.
De opvattingen van verschillende klassieke en contemporaine Koran- en Hadithgeleerden over deze kwesties komen aan de orde, onder andere, al-Suyuti, al-Bukhari, Muslim, Rashid Rida en Nasir al-Din al-Albani.

Leerdoelen

Kennis: Na dit college heeft de student kennis van

 • de historische context waarin de Koran en hadith tot stand kwam, en waarbinnen de profeet optrad,

 • de betekenis van de Koran en de Hadith binnen het islamitische normatieve stelsel,

 • de methodologische aspecten van klassieke islamitische Koran- en Hadithwetenschappen
  Inzicht: De student krijgt inzicht in

 • de vraagstukken waar de klassieke schriftgeleerden zich mee bezighielden, in het bijzonder de problematiek betreffende onduidelijkheden in de Koran en Hadith, en

 • de oplossingen die daarvoor werden aangedragen
  Vaardigheden: Na dit college is de student in staat om

 • met enig kritisch besef gebruik te maken van de uiteenlopende theorieën binnen de islam wat betreft de Koran en Hadith.

Rooster Zie Rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoor- en responsiecollege

 • Van elke student wordt verwacht dat hij/zij één bijeenkomst inleidt (referaat).

 • Van de studenten wordt verwacht dat ze de opgegeven literatuur van te voren hebben bestudeerd. De docent presenteert gedeeltes uit de verplichte stof en discussieert met de studenten over onderdelen van de stof die zij thuis hebben bestudeerd.

 • De deelnemers dienen ieder college drie schriftelijke vragen te formuleren over de stof die voor de betreffende bijeenkomst moet worden bestudeerd.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (75%)

 • actieve deelname, referaat, mondelinge presentatie (25%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Muhammad Taqi Usmani, An Approach to Qur’anic Sceinces, Karatchi, n.d.
Massimo Campanini, The Quran: Modern Muslim Interpretation, Routalge, 2011 M.H. Kamali, A Textbook of Hadîth Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadîth, Markfield: The Islamic Foundation, 2005.
Jonathan A. C. Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World, Oneworld Book, 2009

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Umar Ryad + 31 (0) 71 5272568
Homepage

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.