Studiegids

nl en

Dutch Painting 1400 – 1950: introduction to the Art History of the Netherlands, Cultuurwetenschap I

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voldoende beheersing van de Engelse taal

Beschrijving

De Nederlandse beeldende kunst geniet internationale faam door kunstenaars als Van Eyck, Pieter Brueghel de Oude, Rembrandt, Frans Hals, Vermeer, Van Gogh en Mondriaan. Deze cursus biedt een overzicht van de Nederlandse schilderkunst van circa 1400 tot en met de twintigste eeuw. Daarbij worden de kenmerken van stromingen en het werk van beroemde kunstenaars en ook belangrijke artistieke ontwikkelingen in hun culturele en wetenschappelijke context geplaatst. De nadruk zal liggen op het analyseren van de stilistische aspecten van belangrijke kunstwerken en op de manier waarop ze kunnen worden geïnterpreteerd. De stof wordt aangeboden in een reader op blackboard. Een samenvatting van de belangrijkste punten vergezeld van afbeelding van de belangrijkste kunstwerken wordt eveneens in de vorm van power points op blackboard gepresenteerd.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel. Zie ook hieronder, bij “Eindtermen”
De studenten verwerven de vaardigheid om verschillende stromingen en de artistieke ontwikkeling van beroemde meesters te herkennen aan de hand van hun belangrijkste kenmerken. Bovendien leren ze hoe kunstwerken passen in hun historische en maatschappelijke context en welke invloed die hebben op de mogelijke interpretatie ervan. De cursus beoogt eveneens de studenten te laten kennismaken met verschillende wetenschappelijke invalshoeken.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies (vanaf juni beschikbaar).

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

De stof op blackboard wordt geëvalueerd met twee schriftelijke tentamens, elk bestaande uit vijf open vragen, over kenmerken van werk van belangrijke meesters, stromingen en artistieke ontwikkelingen. Het eerste tentamen over de kunst uit de 15e en 16e eeuw zal plaatsvinden in de studieweek en maakt 40% van het eindcijfer uit, het tweede tentamen over de kunst vanaf de 17e tot en met de 20ste eeuw zal zijn in december en het bepaalt 60% van het eindcijfer. Een cijfer lager dan 5 voor elk van de deeltentamens is niet toegestaan. Een 5 voor een deeltentamen kan gecompenseerd worden met een hoger cijfer mits het gemiddelde van beide tentamens een voldoende is. De deelcijfers zijn maar één jaar geldig. Als na de herkansing het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgend jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het cursusmateriaal, de power points van alle colleges en voorbeeldvragen

Literatuur

De reader Art History I en II staat op Blackboard

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis&. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

docent: mw. Dr. M.E.W. Boers: m.e.w.boers@hum.leidenuniv.nl
Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; dutchstudies@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak maakt deel uit van de bachelor Dutch Studies alsmede van de Minor Dutch Studies