Studiegids

nl en

Wiskunde, Maatschappij en Methode (TUD)

Vak
2011-2012

De problematiek rond de maatschappelijke rol van de wiskunde wordt in dit college beschreven en geanalyseerd vanuit een ethische, een methodogische en een historische invalshoek. Aan de orde komen ondermeer sociale en morele aspecten van de beoefening van wiskunde, de methodologische verantwoording van zuiver en toegepast wiskundig onderzoek, alsmede de maatschappelijke implicaties. Met behulp van historische casestudies worden enkele onderwerpen verder uitgediept, onder andere de wisselwerking tussen intellectuele en sociale factoren, het gebruik van gedachte-experimenten, modellen en andere quasi-empirische werkwijzen.
Inzicht in de aard, de vooronderstellingen en de normatieve implicaties van wiskundige methoden en technieken. Inzicht in de wisselwerking tussen intellectuele en maatschappelijke factoren in relevante ontwikkelingen in de zuivere en in de technische wiskunde. Vermogen tot kritische reflectie en oordeelsvorming over maatschappelijke effecten van de wiskunde en haar toepassingen.

Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen, oefeningen en presentatie
Verplichte literatuur TUD
Dictaat
Vakcode TUD
WI3602
Werkvorm TUD
Hoorcollege met schriftelijke oefeningen
Contacturen
4 uur per week

Links
Blackboard TUD
Course Base TUD