Studiegids

nl en

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie

Vak
2011-2012

Tijd en plaats
Voorjaar 2012, woensdagen, 13.45-16.30.

Contactinformatie
H.W. Lenstra (kamer 227, e-mail hwl@math.leidenuniv.nl, tel. 527-7127)
R.M. van Luijk (kamer 229, e-mail rvl@math.leidenuniv.nl, tel. 527-7093)

Voorkennis
Deze varieert per onderwerp. Voor de meeste is Algebra 1-3 en Topologie voldoende.

Algemeen
Het seminarium is bestemd voor studenten die hun bachelorscriptie willen schrijven op het gebied van de algebra, de getaltheorie of de meetkunde. Deze scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat de student onder begeleiding van één van de op de genoemde gebieden werkzame stafleden op het Mathematisch Instituut uitvoert. Het kan hier zowel om een wiskunde-onderzoek als om een literatuur-onderzoek over een wiskundig onderwerp gaan, of om een combinatie van beide. Een nevendoel van het seminarium is dat de deelnemers door het bijwonen van alle voordrachten een brede ontwikkeling op de door het seminarium bestreken vakgebieden opdoen.

Onderwerp
Vóór de aanvang van het seminarium kiest de student, in overleg met de docenten, een scriptie-onderwerp uit een op de website van het seminarium gevonden lijst. Deze lijst zal begin december 2011 gereed zijn. De studenten mogen dan al een optie nemen op een aantal voorstellen. De voorstellen waarvoor voldoende belangstelling is, zullen vanaf eind januari 2012 door de docenten worden toegelicht in een serie voordrachten. Een gegeven onderwerp kan door slechts één student gekozen worden. Een onderwerp waar de student zelf mee komt, moet door de docenten goedgekeurd worden.

Voordrachten
Op het seminarium worden voordrachten door stafleden en studenten gehouden. De stafleden zullen zo nodig een extra toelichting geven op de voorgestelde scriptie-onderwerpen, de wiskundige achtergrond ervan, en de relatie tot actueel onderzoek. Iedere student houdt tenminste twee voortgangsvoordrachten in het seminarium over zijn of haar onderzoek. De studenten zijn bij alle voordrachten aanwezig.

Inleverdatum en eindvoordracht
Een papieren versie van de scriptie moet uiterlijk 7 juni ingeleverd worden bij de projectbegeleider en de docenten. Ook dient een electronische versie voor publicatie op de website van het seminarium beschikbaar gesteld te worden. De laatste voortgangsvoordracht dient uiterlijk in juni plaats te vinden. Studenten die in september aan een masteropleiding willen beginnen, moeten zich aan deze deadlines houden om op tijd aan hun bachelorverplichtingen te voldoen. Dit geldt met name als deze masteropleiding aan een andere universiteit plaatsvindt.

Vorm en omvang van de scriptie.
De bachelorscriptie kan naar keuze van de student in het Nederlands of in het Engels geschreven worden. In beide gevallen is correct taalgebruik belangrijk. De student moet zich helder en beknopt uitdrukken. De scriptie dient geschreven te zijn met een tekstverwerker, bij voorkeur in TeX of LaTeX, met een niet te klein lettertype, een ruime marge en voldoende ruimte tussen de regels. De normale omvang van een scriptie ligt tussen 15 en 25 pagina’s. Hier staan voorbeelden van een correct eruitziende titelpagina voor een bachelorscriptie en bestanden om die te maken.

Inhoud van de scriptie
Iedere scriptie bevat: (i) een korte titel die de lading dekt; (ii) de naam van de auteur, met adres en e-mail adres; (iii) een inleiding, waarin met zo weinig mogelijk definities voor een zo breed mogelijk wiskundig publiek de voornaamste resultaten van het onderzoek geformuleerd worden, met een bespreking van de context waarin men deze moet plaatsen; (iv) de hoofdtekst, waarin de nadere details en de bewijzen terechtkomen; de schrijver dient een goede balans tussen formele correctheid en intuïtieve duidelijkheid te vinden en zo mogelijk plaats in te ruimen voor de behandeling van een verhelderend voorbeeld; de uitleg moet begrijpelijk zijn voor de andere deelnemers aan het seminarium; (v) een bibliografie, waarin alle gebruikte bronnen opgesomd worden, inclusief geraadpleegde websites; van elk gebruikt boek vindt men hier de auteur(s), de titel, de uitgever, alsmede de plaats en het jaar van publicatie; van elk gebruikt tijdschriftartikel de auteur(s), de titel, de naam van het tijdschrift, het deel, het jaar en de paginanummers; en van elke website alle overeenkomende gegevens alsmede het internetadres.

Beoordeling
Het eindcijfer is gebaseerd op twee cijfers, namelijk het cijfer voor LPC (1/6) en het cijfer voor het bachelorseminarium (5/6).

Voorkennis
Algebra 1-3 en Topologie.

Links
website