Studiegids

nl en

Vakdidactiek 1 Natuurkunde (master)

Vak
2011-2012

Toegangseisen:

Alleen toegankelijk voor studenten aan de lerarenopleiding Natuurkunde.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

Bij vakdidactiek Natuurkunde 1 houd je je bezig met ontwerpen en analyseren van lessen (lesopbouw, directe instructie en afwisseling van activerende werkvormen). Je denkt na over de wijze waarop en de middelen waarmee je leerlingen kunt motiveren. Je oefent en verdiept je in het geven van interactieve demonstratieproeven, je besteedt aandacht aan pre-concepties bij leerlingen, aan het ontwikkelen van vakconcepten bij leerlingen en in het gebruiken van authentiek lesmateriaal, het functioneel inzetten van ICT (internet en interactieve simulatie software).

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

De werkcolleges worden zo veel mogelijk afgestemd op de praktijk.
Voor docenten biologie, scheikunde en natuurkunde is het geven van practica vanzelfsprekend een belangrijke taak. In het kader van de opleiding tot docent besteden we aandacht aan een aantal vakoverstijgende, specifieke aspecten van natuurwetenschappelijke practica. Dit gebeurt in een bijenkomst vakdidactiek gezamenlijk met de Docenten-in-Opleiding scheikunde en biologie

Toetsing:

Beoordeling vindt plaats aan de hand van een vakdidactisch dossier. Het dossier bestaat uit een aantal producten, gemaakt op basis van de bijeenkomsten op het instituut, opdrachten, leservaringen en theorie. Belangrijk instrument bij de beoordeling is de vakdidactische rubric.

Literatuur

  • Ebbens, S en Ettekoven, S. (2005 of 2010). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 90 01 30752 3.

Reader

Aanbevolen: Lowyck, J. & Verloop, N (2003). Onderwijskunde. Wolters-Noordhoff.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster